کاهش‌۰۲‌هزار‌تومانی‌سکه‌امامی‌در‌بازار

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کمیســیون تخصصی طال و جواهر گفت: ســکه امامی نســبت به روز گذشــته، ۰2 هــزار تومــان کاهــش قیمــت داشــته اســت.عبادهلل محمدولی رئیس کمیســیون تخصصی طال و جواهر درباره بازار طال و ســکه اظهار کرد: ســکه امامی در روز دوشــنبه نســبت بــه روز گذشــته، ۰2 هزار تومــان کاهش قیمت داشــته است. وی ادامه داد: نسبت به روز گذشته، اونس جهانی طال ۰۱ دالر کاهــش و هــر گرم طالی ۸۱ عیار ۰۵۱۱ تومان، هــر مثقال طال ۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. به گفته محمدولی، دیروز حباب ســکه در بازار نداشــتیم. رئیس کمیســیون تخصصــی طــال و جواهر با بیان اینکه هماکنون بازار در رکود اســت تصریح کــرد: ایــن امر باعث شــده کــه مشــتری در بــازار نباشــد.محمدولی از مردم درخواســت کــرد کــه زمانی به خرید طال و ســکه در بازار اقــدام کنند که روند بازار متعادل باشد. / باشگاه خبرنگاران جوان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.