مصرف‌آب‌در‌تهران‌۰۳‌لیتر‌بی ‌شتر‌از‌میانگین‌کشور

Iran Newspaper - - News -

علی ســعیدزاده، مدیــر کل دفتر مدیریــت مصرف آبفای کشــور با بیان اینکــه میانگیــن مصرف آب در شــبانه روز بــه ازای هر نفر در کشــور ۰۵۱ تا ۵۵۱ لیتر اســت گفــت: این میزان در تهران ۰3 لیتر بیشــتر از میانگین کشور است. وی درباره میانگین مصرف آب به ازای هر نفر در شبانه روز در کشور توضیح داد: میانگین مصرف آب در شــبانه روز به ازای هر نفر در کشــور ۰۵۱ تا ۵۵۱ لیتــر اســت. در حالی که این میــزان در تهران بین ۰7۱ تا ۰۸۱ لیتر اســت؛ به عبــارت دیگــر میانگین مصرف بــه ازای هر نفــر در شــبانه روز در تهران ۰3 لیتربیشتر از میانگین کشور است. وی افــزود: ســرانه خانگــی در برخــی از کشــورها ۰2۱ لیتر به ازای هــر نفر در شــبانه روز اســت. این میزان در کشــورهای توسعه یافتهای اســت که آب در آنها از حساســیت بیشــتری برخوردار اســت و ســعی بر این اســت که میزان مصرف آب در ایران به ۰2۱ تا ۰3۱ برسد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.