ساخت‌نخستین‌پتروپاالیش­گاه‌کشور

Iran Newspaper - - News -

پاالیشــگا­ه نفــت آناهیتــای کرمانشــاه بهعنــوان اولین پتروپاالیش­ــگاه کشــور احداث میشــود. اجــرای پتروپاالیش­ــگاه ۰۵۱ هزار بشــکهای آناهیتا با هدف جلوگیری از خامفروشــی نفت، با توان مهندسی و ساخت قرارگاه سازندگی خاتماالنبی­اء(ص) بزودی آغاز میشود./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.