سه‌پیش‌نیاز‌مبارزه‌با‌مفاسد‌اقتصادی

Iran Newspaper - - News -

داود گــودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاســد اقتصــادی الزمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف کردن تعارض منافع، اصالح سیاستگذاری­های غلط و تقویت نظارت عنوان کرد. وی با اشــاره به ســوابق و تجارب چند ســاله قرارگاه ملی مبارزه با مفاســد اقتصادی گفت: این قرارگاه، یک قرارگاه ملی و مردمی است که اعضایش از قشــرهای مختلف دانشــجویی، رســانهای، تولیدکنندگ­ان، مسئوالن ...و هســتند که تاکنون هم با مطالبه گری و زحمات این اقشــار اتفاقات خوبی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ داده است. وی گفت: یکی از عوامل اصلی که ســبب شــد جریان مبارزه با مفاســد به نتایج مطلوب خود نرســد این اســت که طی این چهار دهه به جای فساد با مفســد مبارزه شــده و ما همیشه بهدنبال مفســد دویدهایم در حالی که با شناســایی عوامل فســادزا و بستن راههای فساد براحتی میتوانستیم به مقدار زیادی فساد را کاهش دهیم. وی قــرارگاه را بــازوی تخصصــی، علمــی و اجرایــی همــه دلســوزان کشــور دانســت. گودرزی راهکار اصلی مبارزه با فســاد را شناسایی و رصد کامل سه جریان مالی و کاالیی و خدماتی کشــور برشمرد که با برطرف کردن تعارض منافع و اصالح سیاســتگذا­ریهای نادرست و تقویت نظارت میتوان آینده روشنی را برای کشور پیشبینی کرد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.