همکاری‌ایران‌و‌ هلند‌برای‌کنترل‌ سیالب

Iran Newspaper - - News -

ژاک ورنــر، ســفیر هلند در ایــران گفت: بــا توجه به وقــوع ســیالبهای اخیر در ایران مقرر شــده اســت تا یک ماه آینده هیأتــی از متخصصــان بخش آب هلند بــه منظــور بررســی زمینههای توســعه همــکاری دو کشــور در بخــش مدیریت آب و سیالب راهی ایران شوند. ســفیر هلنــد در ایــران افــزود: یکــی از مســائل مورد عالقــه ما بــرای همکاری بــا ایــران در زمینه مبحــث تغییر اقلیم است تا ارتباطات دو کشور در این بخش موجــب تبادل دانــش و افزایش آگاهی طرفینشود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.