‌نرخ‌خرید‌تضمینی‌گندم‌0022‌تومان‌اعالم‌شد

Iran Newspaper - - News -

علــی ربیعی، ســخنگوی دولــت، روز دوشــنبه نــرخ خرید تضمینــی گندم بــرای ســال زراعــی جدیــد (8۹-۹۹) را، ۰۰۲۲ تومــان اعالم کرد.نــرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای ســال زراعی جدید باید در فصل تابستان و حداکثر تا ۱۳ شــهریور ماه هر ســال اعالم میشــود. وی درباره نرخ خرید تضمینی گندم در ســال زراعی ۹۹_8۹، بیــان کــرد: نرخ خریــد تضمینی هر کیلوگــرم گندم طبق مصوبه شــورای اقتصاد برای ســال زراعی جدید، ۰۰۲۲ تومان تعیین شده است. / ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.