حذف‌قبوض‌آب‌از‌سال‌آینده

Iran Newspaper - - News -

قاسم تقیزاده خامســی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از آغــاز حذف قبوض آب از ســال آینده خبــر داد و گفت: برای پاییز پیشبینی ترســالی شــده اســت و این موضــوع باید در بازنگری سدها مورد توجه قرار گیرد. وی اظهــار کــرد: بخــش آب هــم مانند ســایر دســتگاهها بــرای حــذف قبوض برنامهریزی کرده و این طرح بهصورت پایلوت در اصفهان آغاز شده است. وی از آغــاز حــذف قبــوض کاغذی آب از ســال آینده خبــر داد و افزود: شــرایط ایدهآل ما خود اظهاری مردم است. این طرح نیز در یکی از شهرهای خراسان اجرا شده و بازخورد خوبی داشته است. درواقع میخواهیم مردم کنتور خود را بخوانند و اعالم کنند و مأموران آب سالی یک بار به منازل مردم مراجعه کنند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: مشترکانی که کنترل مشترک دارند باید هزینه آب را بین یکدیگر تقسیم کنند اما به طور کلی اطالعات واحد در نظر گرفتهمیشود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.