درستایشنسب­یگرایی

Iran Newspaper - - News - خبرنگار

اهالــی شــهر اســت از طــرف ســینیور کــه ثروتمندتری­ــن و قدرتمندتری­ــن فــرد شــهر اســت پیشــنهادی دریافــت میکنــد. او بــه دالیلــی مجبــور بــه تــن دادن بــه ایــن خواســته اســت امــا...». رؤیــا میرعلمــی، سوســن پــرور، ناصــر عاشــوری، پیــروز میرزایــی، روزبــه جعفــری، ســامی اســماعیلی، مهســا احمدپــور، ایمــان مؤمنــی و حمیدرضا هدایتی بازیگرانیا­ند که در این نمایش حضور دارند. ■ ■ ■

■ ■ تئــودور فونتانــه بخــش عمــدهای از روایــت رمــان «بیبازگشــت» را بــه گفتوگوهــا­ی دو یــا چنــد نفــره و نامههــای مبادلــه شــده بیــن شــخصیتها اختصاص داده است. آنچه خواننده درباره شخصیتهایی ماننــد هالک، کریســتین و ابا کشــف میکنــد، از رهگــذر کنــش و واکنــش و گفتــار آنهــا یــا دیگــران راجــع بــه آنهاست. فونتانه اگر در این داستان بــه دنبــال پیامــی باشــد، این اســت کــه همه احــکام نســبیاند. از این رو اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم چیزی صددرصــد درســت یــا صددرصــد نادرســت اســت. تمهیدات ماهرانه نویســنده در روایتگری، اطمینان از هــدف تعییــن شــده، ســبک موجز و سازمانیافت­ه داســتان، طنز حاکم بر ابعــاد مختلف وقایــع و رودیدادها و

ساعت کارگردان:حمیدرضاهدا­یتی بازیگران: رؤیا میرعلمی، سوسن پرور،ناصرعاشوری،پیروزمیرزا­ییو... مکان اجرا: تاالر حافظ تاریخ اجرا: ۷ تا 30 مهر

شــخصیتها، ســوژه بکر ...و همگی ســبب شــدهاند «بیبازگشــت» بــه لحــاظ عناصــر زیباییشــن­اختی از برجســتهتر­ین رمانهــای قــرن نوزدهــم شــناخته شــود. فونتانــه در مورد کتابش گفته است: «از نظر من هــدف رمان مــدرن بــا ایــن رویکرد، کنکاشــی نقادانــه در یــک زندگــی، جامعــه، یا بســتری اجتماعی اســت که دقیقاً تصاویری تحریف نشــده از همان زندگی است که ما داریم». ■ بیبازگشت ■ نویسنده:تئودورفونت­انه ■ مترجم:عباسگودرزی ■ ناشر:بنگاهترجمه­ونشرکتابپا­رسه ■ تاریخانتشا­ر:۸931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.