جنوب، میزبان تئاتریها ی سراسر ایران

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در گفتوگو با «ایران» از جشنوارههای«ملی تئاتر فتح خرمشهر» و «فیلم آبادان» میگوید

Iran Newspaper - - News - محسن بوالحسنی خبرنگار

بیست و دومین «جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشــهر» اردیبهشــت ماه با حکمی که شــهرام کرمــی بــرای حمیدرضــا آذرنگ بهعنــوان دبیــر این جشــنواره زد و انتشــار فراخوان شــرایط حضور در ایــن دوره، کار خود را در بخشهــای صحنهای، نمایش کوتــاه، نمایشنامهن­ویســی و محیطی آغاز کــرد؛ تیرمــاه نیــز هیــأت انتخــاب متــون بخــش نمایشهــای کوتــاه این جشــنواره یعنــی پانتــهآ پناهیهــا، ایــوب آقاخانی و پیام فروتن اســامی ۲۲ متن پذیرفته شده و راه یافته به مرحله بعــد را اعالم کردند. آذرنگ که از یکسالگی در خوزستان زندگی کــرده همان ابتدای انتصابش با اشــاره به ریشههای جنوبی خود درباره برگزاری این جشــنواره و لزوم توجه به استانداردس­ازی عملکــرد و اجرای آن میگویــد: «از همان ابتدا یکی از دالیل پذیرفتن این مسئولیت دغدغههــای شــخصی خــود مــن بــرای حفظشــان و منزلــت مردم جنوب کشــور بویژهاستان­خوزستانوشه­رهایخرمشهر و آبــادان بــود و بــه عقیــده من مبنــای هر اقــدام فرهنگی را در این دوره از جشــنواره باید بر اساس احترام مطلق به شهروندان و هنرمندان شهرهای میزبان برنامهریزی و انجــام داد.» آذرنــگ اردیبهشــت­ماه و پــس از انتصابش به خوزســتان ســفر کرد و ضمــن دیدار با مدیرعامــل منطقه آزاد ارونــد، از دبیرخانــه مرکــزی، ســالنهای نمایشــی، کنفرانــس و محــل برگــزاری کارگاههای آموزشــی، شهرهای خرمشهر، آبادان و منطقه ویژه اروند هم بازدید کرد تا شــرایط را برای برگزاری هرچه بهتر این جشــنواره ارزیابــی کنــد. اســماعیل زمانی مدیرعامل منطقــه آزاد اروند در گفتوگو بــا روزنامــه ایــران، در خصــوص آخریــن شــرایط از رونــد برگــزاری این جشــنواره با اشــاره بــه طــرح کیفــی سازیســالن­های ســینمای این منطقه میگویــد: « آخرین داوریهای جشنواره مقاومت انجام شده و گروههــای تئاتــری مشــخص شــدهاند و آبانماه در ســالنهای آبادان و خرمشــهر بــه روی صحنــه خواهنــد رفــت. از طــرف دیگــر، ســالنهایی کــه بــرای ایــن اجراها در نظــر گرفته شــده بود، به ایــن دلیل که کاربریشــا­ن مخصوص همایش بود و نه اجرای تئاتر، در حال تعمیر و تغییرکاربر­ی هســتند و هفته گذشته هم آخرین جلسه هماهنگــی با آقــای آذرنــگ انجام شــد و طبــق برنامه در حــال آمادهســاز­ی نهایی امــور بــرای برگــزاری یک جشــنواره خوب و درشــأن مــردم ایــن اســتان هســتیم که هم به لحــاظ فنی، اســتاندار­دهای الزم را داشته باشــد و هم به لحاظ کیفی. امسال گروههای بسیار متنوع و خوبی به جشنواره کار ارســال کردند و اجرا خواهند داشــت.» زمانی در پاســخ به ســؤال دیگــری، درباره شــرایط برگــزاری جشــنواره فیلــم آبادان هم توضیحاتــی ارائــه داد. او با اعالم خبر عــدم برگــزاری ایــن جشــنواره میگویــد: «جشنواره فیلم آبادان در تقویم فرهنگی مــا وجود نــدارد و متأســفانه بــه دالیلی از جمله محدودیتهای مالی امســال برای اجــرای این جشــنواره برنامــهای نداریم و برای فیلم آبادان امسال برنامهای نداریم و امیدواریم سال آینده بتوانیم دوباره این جشــنواره را برگــزار کنیم تا ســینما هم به موازات تئاتر هر چه بیشتر و بهتر در منطقه آزاد ریشــه کنــد و شــاهد رفــت و آمدهای فرهنگی به این منطقه باشیم. طبق اعالم رسمی روابط عمومی جشنواره، گروههای تئاتــری امســال در چهاربخــش شــامل تئاتر صحنــهای، نمایشهــای محیطی و خیابانی (میدانــی)، نمایشهــای کوتاه و مســابقه نمایشنامهن­ویســی روی صحنــه خواهند رفت. البته بخش تئاتر صحنهای بهصــورت رقابتــی برگــزار میشــود و موضوعــات آن هــم شــامل «مقاومــت و دفاع مقــدس» و «آزاد، با مضامین جلوه مقاومــت و ایثــار در آثــار نمایشــی آیینــی و ســنتی بــا مؤلفههــای بومــی» اســت.از طرف دیگر بخــش نمایشهای محیطی و خیابانــی (میدانــی) هر چنــد بهصورت غیررقابتی برگزار میشود اما آثار منتخب مردمی در مراســم اختتامیه مــورد تقدیر قــرار میگیرنــد. موضوع آثار نمایشــی در این بخش همانند بخش صحنهای است. بخش نمایشهــای کوتاه هم در این دوره از جشنواره به شکل رقابتی برگزار میشود. موضــوع آثار نمایشــی در ایــن بخش آزاد اســت اما نمایشهای ارســالی با موضوع «مقاومــت و دفــاع مقــدس» در اولویــت قرار دارند. بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در این بخش، پذیرای نمایشهایی خواهد بود که در بازه زمانی یــک تــا ۰۲ دقیقــه تعریــف شــده باشــند. بخش مسابقه نمایشنامهن­ویسی مختص نمایشنامهه­ایی با مضامین و موضوعات هشت ســال دفاع مقدس، آسیبشناسی دوران بعــد از جنــگ تحمیلــی و موضوع اصلــی جشــنواره یعنــی حماســه فتــح خرمشهر خواهد بود. گفتنیاست بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر (مقاومــت) از ۵۱ تا ۹۱ آبانمــاه به دبیری حمیدرضــا آذرنــگ و توســط ســازمان منطقــه آزاد ارونــد، اداره کل فرهنــگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند، اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و بــا مشــارکت انجمــن هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.