هنوز به نسخه اولیه ادغام و ساماندهی مؤسسات نرسیدهایم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

Iran Newspaper - - News -

ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشاد اســالمی در گفتوگویی تفصیلی با خبرگــزاری «مهر» با تمرکز بر موضوعاتی چونجوانگرا­ییدروزارتا­رشاددرراست­ای عملبهبیانی­هگامدومرهب­رانقالب،ادغام زیرمجموعهه­ای وزارت ارشاد توضیحاتی ارائه کرد. صالحی در پاسخ به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بدنه مدیریتی خــود و در انتصابات تا چــه اندازه به بیانیه رهبــر معظم انقالب مبنی بــر به کارگیری نیروی جوان در بدنه مدیریتی کشور پایبند بــوده اســت؟ تصریح کــرد: «آنچــه محل توجه ماست و در وزارت ارشاد نیز برنامهها بــا نگاه بــه آن در حــال تنظیم اســت، این مسأله است که در همه حوزههای فرهنگ، جوانــان و حرکتهــای پویــای آنهــا مــورد حمایــت ویــژه قــرار بگیــرد. ثقــل حرکت مــا در دهــه اول گام دوم بــر ایــن مبنا بوده و هســت کــه حرکتهــای جوانــان را مورد حمایت بیشــتری قرار دهیم و این مسأله را به سازمان اداری خودمان نیز سوق خواهیمداد.»

وزیر فرهنگ درباره موضوع ادغــام و اصــالح ســاختار مؤسسات معاونتهای وزارت فرهنگوارشا­داسالمیمطر­ح کــرد: «در حــوزه ســازمانده­ی ساختارهای مؤسســات مرتبط بایــد چند نکتــه را عــرض کنم. نخســت اینکــه اصــل بــر ایــن نیســت که ایــن مؤسســات در نقطه تأسیسشــان ضروری نبودهانــد. نکتــه دوم اینکــه هــدف از ایــن رویکرد تازه هم این نیســت که خدمــات این مؤسســات در برهههایی نادیده گرفته شود. ما با یکسری مجموعه ناکارآمد روبهرو نیســتیم که بخواهیم آنها را حــذف یــا ادغــام کنیــم امــا همانطــور کــه مطلــع هســتید و در این بــاره صحبت شــده اســت ما با نــگاه اصــالح و نوســازی قدم در مســیر اصــالح ســاختاری و ادغام مؤسســات تابــع خــود گذاشــتهای­م. قطعاً در ایــن راه خدمات مفید این مجموعهها کم نمیشــوند، نیروهای این مجموعهها دچار دغدغه امنیت و معیشت نمیشوند و نیروهــای کارآمــد ایــن مؤسســات را از دســت نمیدهیم. تجربههای آنها بســیار گرانقیمــت اســت و هیچ مسئولی حق نــدارد به ســادگی آنهــا را از دســت بدهــد. بــا ایــن همه این بازســازی هــم بر پایــه اصولی شــکل گرفته اســت. خدمــات برخــی از ایــن مؤسســات همپوشــانی­هایی دارنــد که ممکن اســت ابتــدا به ســاکن در آنها وجود نداشــته اســت و در ادامه راه شکل گرفتــه باشــند. ایــن مســأله علیالقاعده باید رفع شــود. از ســوی دیگر برخی وظایف و کارکردهای مؤسســات در دورهای الزم بــوده و حــاال دیگــر ضــرورت نــدارد بخــش دولتــی آن را ادامــه دهــد و میتــوان به بخش خصوصی و مردمنهاد بــرای اداره واسپاریشــ­ان کــرد.» صالحی در مــورد مقاومــت دو گــروه هنرمندانــ­ی که با برخی از این ســازمانها و مؤسســات همــکاری داشــته و حاال نســبت بــه ادغام آنها معترض هســتند و دیگری بخشــی از مدیــران زیرمجموعه ارشــاد و رویکردش در مقابــل این دو گروه تأکید کرد: «اگر قبل از رسیدن به ویرایش اولیه طرح بخواهیم وارد گفتوگو با گروههای مختلف شــویم، ممکن اســت منجر به سوءتفاهم شود. به همین دلیــل نگاهمان از ابتــدا این بود که برای گفتوگو با بیرون از ســازمان، ابتدا به یک نسخه ویرایش اول برسیم تا بر مبنای آنبتوانیمگ­فتوگوداشته­باشیم.

اینکــه در مــواردی شــاهد برخــی حساســیتها از ســوی برخــی هنرمنــدان بودهایــم، ناشــی از ایــن مشــکل اســت که پــارهای حرفهــا، بهشــکل غیررســمی و غیرقطعی به برخی از این عزیزان منتقل شــده و حساســیتها­یی را در میــان اهالی هنر ایجاد کرده اســت. فکر میکنم درباره واکنــش هنرمنــدان، همیــن اطالعــات غیرقطعی ایجاد ســوءتفاهم کرده است و اگربپرسیدچ­راواردگفتو­گوهایرسمیت­ر بــا ایــن گروههــا نمیشــوید، دلیلــش این است که هنوز به نسخه اولیه نرسیدهایم و نمیتوانیم امروز حرفی بزنیم و فردا از آن حرفبازگردی­م.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.