سالمند یک «بار اجتماعی» نیست

معاون توانبخشــی سازمان بهزیستی در گفتوگو با «ایران» :

Iran Newspaper - - News - پرستو رفیعی خبرنگار

درحال حاضر حدود 10 درصد جمعیت ایران را ســـالمندا­ن تشکیل میدهند. اما با توجه به افزایش امید به زندگی در 4 دهه اخیر و بر اســـاس اعالم سازمان جهانی بهداشـــت پیشبینی میشود طی سالهای آینده جمعیت سالمندان کشور افزایش یابد. موضوعی مهم که این روزها درباره آن بسیار خواندهایم و شنیدهایم، چرا که سالمندان برای گذران زندگی سالم و البته باکیفیت نیازمند اتخاذ تدابیر ویژهای هستند. اما حقیقت این اســـت که درصد کمی از مجموع قوانین تصویب شـــده در کشـــور مربوط به ســـالمندا­ن است از اینرو پیشگیری از سالمندی توأم با ناتوانی نیازمند برنامههای جامع، دوراندیشی و آیندهنگری و همچنین عزمی ملی اســـت تا در آیندهای نه چندان دور سالمندان نه تنها از دشواری دوران کهولت رنج نکشند بلکه زندگی آرام و ســـالمی را تجربه کنند. در چنین شرایطی تدوین سند ملی ســـالمندا­ن یکی از اقدامات قابل توجهی است که درباره آن بررسیها و تالشهای بسیار صورت گرفته است. در این رابطه با دکتر محمد نفریه،معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به گفتوگو نشستهایم.

■ از آنجایـــی که ســـند ملـــی ســـالمندا­ن با هدف پاســـخ هماهنگبهچا­لشهاوفرصته­ایسالمندیت­نظیمشده برایرسیدنب­هایناهدافچ­هبرنامههای­یدارید؟

خوشــــبخت­انه پس از مدتها تالش فــــراوان مدیران، سیاســــتگ­ذاران، متخصصان و کارشناسان از بخشهای مختلف، ســــند ملی ســــالمند­ان کشور تهیه شــــد. اولین ســــند ملی ســــالمند­ان ایران با هدف پاسخ هماهنگ به چالشها و فرصتهای ناشــــی از ســــالمند­ی جمعیت ایــــران بــــرای رســــیدن بــــه بهتریــــن نتیجــــه بــــرای همه ایرانیــــ­ان با توجه به سنشــــان تهیه شــــده اســــت. هدف از تدویــــن این ســــند هدایت سیاســــتگ­ذاریها، برنامهها و فعالیتهای آینده در امور ســــالمند­ان بود. این ســــند شــــش هدف اصلی را دنبال میکند: )1( ارتقای ســــطح فرهنگــــی جامعه در خصــــوص پدیده ســــالمند­ی، )2( توانمندســ­ــازی ســــالمند­ان، )3( حفظ و ارتقای سالمت جســــمی، روانــــی و اجتماعــــ­ی ســــالمند­ان، )4( ارتقــــای ســــرمایه اجتماعــــ­ی و حمایتهــــ­ای اجتماعــــ­ی، )5( توســــعه زیرســــاخ­تهای مورد نیاز در امور ســــالمند­ی و (6)امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان.

بــــرای هر هــــدف راهبردهـــ­ـا و سیاســــته­ای اجرایی تعیین شده، از سوی دیگر مقرر شد برنامه عملیاتی این سند یعنی فعالیتها، اعتبار مورد نیاز، تعیین متولیان فعالیتها و زمان بندی آن نیز تهیه شود.

در سال گذشــــته کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان کشور به ریاســــت دبیرخانه شورای ملی ســــالمند­ان و با حضور نماینده کلیه دســــتگاه­های عضو شورا تشکیل و تاکنون چهار جلسه برگزار شده است.

سند ملی سالمندان کشور یک چارچوب استراتژیک طوالنی مدت برای فعالیتهای متوسط و کوتاه مدت در جهت دستیابی به جامعهای بهتر برای سالمندان و همه گروههایسنی­جامعهمیباش­د. ■ بـــا توجه به شـــیب تند ســـالمندی در کشـــور و افزایش جمعیتسالمن­دانتاسال5۲­41،چشماندازشم­ادرمورد آینده این سند چیست و نسبت به کسب نتیجه مطلوب از آن یعنـــی افزایش کیفیـــت زندگی ســـالمندا­ن چقدر خوشبینهستی­د؟

واقعیت اجتنابناپذ­یر، افزایش جمعیت سالمندان ایران اســــت و تصویر و چشــــماند­از آینده ســــند، ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است. لذا برنامهریزی مناسب بــــرای دو ســــطح «ســــالمند­ی فــــردی» و «ســــالمند­ی جمعیت»ضرورتیانکا­رناپذیراست­تاهمهافراد­درهمه گروههای سنی مورد حمایت قرار گیرند و همه سالمندان با ارتقــــای کیفیت زندگی از حداکثر ســــالمت جســــمی، روانی و اجتماعــــ­ی خود لذت ببرند. این مهم با افزایش مشارکت فعال سالمندان در خانواده، جامعه و کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تحکیم ارتباط بین نســــلی تقویت میشــــود. در واقع در راســــتای قانون اساسی، ســــند چشــــماند­از ،1404 سیاســــته­ای ابالغی رهبر معظم انقالب در حوزه ســــالمت و سیاســــته­ای کلی «جمعیــــت» در چشــــماند­از آینده، بایــــد بهدنبال جامعهای با نگاه مثبت و بر اســــاس برابری، اســــتقال­ل، مشــــارکت، حمایت، امنیــــت، اهمیت دادن و ســــالمت جسمی، روانی و اجتماعی توأم با منزلت همیشگی برای سالمندان باشیم. برای رسیدن به این اهداف الزم است که با مشــــارکت خود ســــالمند­ان، خانوادههــ­ــا و مراقبین و همکاریهـــ­ـای بین بخشــــی، ضمن تقویــــت امکانات موجود و تأکید بر فرهنگ ایرانی- اســــالمی که همیشــــه احترام و توجه به سالمندان از ارزشهای واالی آن بوده است، جامعهای امن، متناسب و پاسخگو برای نیازهای متفاوت و متنوع ســــالمند­ان فراهم کنیــــم، به طوری که آنان با داشــــتن حق انتخاب و آزادی به زندگی با حداکثر کیفیت و استقالل ادامه دهند.

شــــرایط موجــــود بویژه ابالغ ســــند ملی ســــالمند­ان وتعامل و همدلی همه دستگاهها و نهادها کسب نتایج مطلوب را قابل دسترس میکند. ■ همگرایی بین دستگاههای دخیل در اجرای سند یکی از مهمترینشرو­طعملیاتیشد­نآناست.باتوجهبهزم­ان کم باقی مانده برای برداشتن گامهای اساسی در این باره، سیاستگذاری­سازمانبهزی­ستیبرایروی­اروییبامشک­الت ناشـــی از افزایش جمعیت ســـالمندی در سالهای آینده چیست؟

تشکیل شورای ملی سالمندان که مستند به آییننامه اجرایــــی جــــزء 5 بند الف مــــاده 192 قانون برنامه ســــوم توسعه جمهوری اسالمی ایران است؛ از جمله اقدامات اساسی جهت ایجاد همگرایی بین بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی در راســــتای ارتقای وضعیت سالمت و رفاه سالمندان کشور به شمار میآید.

تدوین ســــند ملی برنامههای راهبردی ســــالمند­ان کشــــور که بــــا همدلــــی و همفکــــری دســــتگاه­های عضو شورای ملی ســــالمند­ان تهیه شــــده؛ محورهای اساسی فعالیتهـــ­ـای مرتبط با ســــالمند­ان کشــــور را بر اســــاس تحلیل نیازمندیها­ی متنوع و روزافزون آنان؛ مشخص میکند و بر همین اســــاس تحقیق و توســــعه در راستای شــــناخت وضعیت سالمت ســــالمند­ان و جستوجوی راههای بهبود عملکرد و توانمندساز­ی این قشر از جایگاه

ویژهای برخوردار است.

در راستای تحقق این محور مهم از برنامه استراتژیک سالمندی کشور، ارتباط سازندهای بین دبیرخانه شورای ملی ســــالمند­ان کشــــور بــــه نمایندگـــ­ـی از وزارتخانهه­ا و دستگاههای دولتی عضو این شــــورا از یک طرف و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور از سوی دیگر ایجاد شده است که حضور مستمر گروههای غیردولتی عهدهدار حمایت و ارائــــه خدمات به ســــالمند­ان در ایــــن عرصه موجبات شناخت درست نیازمندیها­ی جمعیت هدف را فراهم کرده است.

سن سالمندی مترادف با ابتال به بیماریهای مزمن ناتوانکنند­ه نظیر دیابت، فشارخون باال و سایر اختالالت قلبــــی و عروقــــی، بیماریهـــ­ـای اســــکلتی – عضالنــــی، بدخیمیها و اختالالت شناختی است که بسیاری از این مــــوارد با برنامهریــ­ــزی صحیح آمــــوزش روش زندگی و آزمایشاتغر­بالگریجهتش­ناختعواملخ­طرزا؛قابل پیشــــگیر­ی هســــتند و برخالف باورهای عامیانه ورود به دوران سالمندی بهمعنای غلتیدن به ورطه ناتوانیهای جسمی و روانی نیست.

بــــا توجه به ســــالمند شــــدن جمعیت کشــــور، ایجاد بســــتری اجتماعی با محوریت خانواده برای رســــیدگی به وضعیت ســــالمند­ان ضروری اســــت همچنین توجه به گروههای ســــنی میانســــا­ل برای ورود ســــالم به دوران سالمندی نیز مدنظر است و سیاستهای دولت تدبیر و امید تحول جدی در سازمان بهزیستی را میطلبد که در این راه باید از سرمایههای اصلی یعنی بدنه کارشناسی سازمان استفاده کرد. ■ ارتقای سطح فرهنگی جامعه یکی از مهمترین راههای تبدیل دوران ســـالمندی از تهدید به فرصت است. برای دستیابیبها­ینمهمچهبرن­امههاییدرد­ستاجراداری­د؟

تکریم و احترام به سالمند بخشی از فرهنگ ایرانیاســ­ــالمی کشــــور ما بهشــــمار میآید. بنابراین با توجه به تغییراتفره­نگیواجتماع­یجامعهالزم­استکهارتقا­ی ســــطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده ســــالمند­ی در اولویــــت قــــرار گیــــرد. در اینجا میتــــوان با اســــتفاد­ه از ظرفیتهای رســــانهه­ا در راســــتای احیا و ارتقای منزلت ســــالمند­ان و بهرهمنــــ­دی از توان دســــتگاه­های اجرایی و ظرفیتهــــ­ای بخش خصوصی، تعاونی و ســــازمان­های مردم نهاد در راســــتای احیا و ارتقای منزلت ســــالمند­ان شاهد وجود دیدگاه مثبت به سالمندی در جامعه بود.

به ســــالمند نباید بهعنوان یک قشــــر آســــیبپذ­یر و یک باِر اجتماعی نگریست، بلکه بایسته است بهعنوان منبع تحول و تکامل اجتماعی در فعالیتهای مختلف شراکت داده شوند. حق مسلم آنان است که یک زندگی ارزشــــمن­د با حفظ کرامت و رعایت کیفیت زندگی سالم و امکان دســــتیاب­ی به استاندارده­ای کیفی زندگی داشته باشند. باید منابع اجتماعی به گونهای تخصیص یابد که در صورت هر نوع مشکلی، دسترسی کامل و عادالنهای با حمایت از ســــوی اعضای خانواده، اجتماع، جامعه و دولت به آن منابع داشــــته باشــــند. دستیابی به امنیت و آرامش برای سالمندان یک فرایند اجتماعی و مستلزم مشــــارکت کلیه بخشهای مرتبط با این قشــــر از جمله: گروههــــا­ی دولتی موظف و مســــئول، اعضــــای خانواده، گروههای اجتماع محور، حمایتهای قانونی و حقوقی در سطح کشوری است.

در این راستا مســــئوال­ن ارشد کشوری در دولت تدبیر و امید با بررسی قوانین حوزه سالمندی در تدوین قانون برنامه پنج ســــاله ششــــم توســــعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــــی جمهــــوری اســــالمی ایــــران 1400( - )1396 تســــهیال­ت و تمهیدات ویژهای را برای حوزه ســــالمند­ی لحاظ کردند. بویژه در بند الف ماده 57 احکام دائمی این برنامه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامههـــ­ـا و اقدامــــا­ت اقتصادی بر وضعیــــت و کیفیت زندگی اقشــــار و گروههای هدف اقدام و نســــبت به تهیه و تدوین و اجرای (بســــتهها­ی سیاســــتی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت نکند.

واگــــذار­ی ایــــن مســــئولی­ت بــــه وزارت متبــــوع، مســــئولی­تپذیری و همــــکاری تعــــداد بیشــــتری از دســــتگاه­های اجرایــــی و نهادهــــا­ی عمومی عضو شــــورا را ملــــزم به همکاری مســــتمر با ایــــن دبیرخانه و تالش بیشتری در حوزه سالمندی میکند، بخصوص، وظایف و اقداماتی که در آیین نامه تشکیل شورای ملی سالمندان کشور بیان شده است. ■ برای توانمندساز­ی سالمندان چه گامهایی برداشتهاید و چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟ چه میزان اعتبار برای کسبنتیجهپی­شبینیکردها­ید؟

دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اتخاذ راهبرد شناسایی ظرفیتهای تشکلهای مردمی، تقویت آنها و امکان اســــتفاد­ه از این ظرفیتها طرح تأسیس و تقویت بنیادهای فرزانگان را در سراســــر کشــــور عملیاتی کرده تا این بنیادها بهعنوان بازوی اجرایی شورای ملی سالمندان کشور، کلیه دستگاههای عضو شورا را در انجام امور حوزه سالمندییار­یکنند.درحقیقتبنی­اد؛یکشبکهگستر­ده برای ســــپردن سرنوشت ســــالمند­ان به خود سالمندان است. در حال حاضر بیش از 120 بنیاد فرزانگان در سراسر کشور به سالمندان خدمات متعددی را ارائه میدهند.

توانمندســ­ــازی ســــالمند­ان از طریق تأکید بر آموزش و یادگیری مــــادام العمر مهارت آمــــوزی فرد و مراقبین ســــالمند­ان، ایجاد و توســــعه محیطهای توانمندســ­ــاز و توسعه مشــــارکت اجتماعی ســــالمند­ان قابل دستیابی اســــت. ترویــــج تکنولوژیهـ­ـــای جدیــــد بــــرای آمــــوزش ســــالمند­ان، تــــالش در جهت ســــوادآم­وزی ســــالمند­ان و آگاهســــا­زی ســــالمند­ان از حقــــوق خــــود میتوانــــ­د در توانمندســ­ــازی ســــالمند­ان کشــــور نقش مهمی داشــــته باشد. بخصوص که بسیاری از سالمندان در حال حاضر بیسواد هســــتند و با تکنولوژیها­ی جدید آشنایی کافی ندارند کــــه اینها میتواننـــ­ـد منجر به جدایی ســــالمند از جامعــــه و تنهایی او شــــوند. ایجاد و توســــعه محیطهای توانمندســ­ــاز از طریق ترویج و حمایت از سیاســــته­ای محیط دوستدار ســــالمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشـــ­ـی میتواند نقش مهمی در توانمندســ­ــازی ســــالمند­ان داشــــته باشــــد. در راستای توسعه مشــــارکت اجتماعی سالمندان میتوان از طریق مشــــارکت ســــالمند­ان در سیاســــتگ­ذاری، برنامهریزی و اجرای برنامهها و تصمیمگیریه­ای مربوط به سالمندان در امور خودشــــان، حمایت از تشــــکلها­ی ســــالمند­ان، آمایــــش فضای کســــب و کار و فعالیتهـــ­ـای داوطلبانه، تعییــــن ظرفیتهای بالقوه ســــالمند­ان برای اشــــتغال، ایجاد دسترســــی به مشاوره اشتغال ســــالمند­ان، تبیین برنامههای آمادگی بازنشستگی، بسترسازی برای ایجاد فضاهــــای کســــب و کار مبتنی بر مهارت بــــدون توجه به سن، تأکید بر مهارتآموزی سالمندان، تبیین برنامههای آمادگی بازنشستگی، بازنگری ســــن بازنشستگی، ایجاد هماهنگــــ­ی و تعــــادل بیــــن نســــلی در محیطهــــا­ی کار، دسترســــی به تســــهیال­ت مالی، حمایت از فضــــای ارائه خدمات و محصوالت تولیدی سالمندان، ایمنی و امنیت محیط کار اقدام کرد. ■ متأسفانه در شرایط فعلی از نظر وجود زیرساختهای الزم برای مواجهه با افزایش ســـالمندی در سالهای آینده شـــرایط قابل قبولی نداریم. این درحالی اســـت که برای پیشگیری از بحرانهای ناشی از سالمندی نیازمند توسعه زیرســـاخت­ها هســـتیم. در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اید؟

توسعه زیرساختهای مورد نیاز در امور سالمندی از اهداف بســــیار مهم سند ملی سالمندان کشور میباشد. این امر از طریق تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز، توسعه فنــــاوری در خدماترســـ­ـانی بــــه ســــالمند­ان، مدیریــــت اطالعاتوآم­ارسالمندان­ونهادسازید­رحوزهسالمن­دی قابل دستیابی است. برای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز میتوان از طریق سیاستگذاری در راستای تربیت نیروی انســــانی متخصص مبتنی بر نیاز سالمندان، حمایت از پژوهشهای کاربردی در زمینه موضوعات ســــالمند­ی، جلب مشــــارکت ســــازمان­های مردم نهــــاد و خیرین در امور سالمندی، نهادینهســ­ــازی همکاری بین بخشی در قالب کمیتههای اســــتانی و شهرستانی و تصمیمسازی مبتنی بر شــــواهد در قالب ســــاختار محیطی (از پایین به باال) اقدام کرد. توســــعه فنــــاوری در خدماترســـ­ـانی به ســــالمند­ان از طریق حمایت از پژوهشهای توســــعها­ی و ارزیابی فناوری در رابطه با سالمندان، توسعه استفاده از فناوریهای نوین در مراقبت از ســــالمند­ان، استفاده از فناوری توســــعه خدمات برای ســــالمند­ان، تبیین ساز و کارهای بــــه کارگیری فناوری برای ســــالمند­ان و حمایت از اســــتفاد­ه فنــــاوری در آموزش موضوعات ســــالمند­ی میتواند بسیار ســــودمند باشد. مدیریت اطالعات و آمار ســــالمند­ان از زیرســــاخ­تهای بســــیار مهم اســــت که به سیاســــتگ­ذاریهای اجرایی در راســــتای تبیین ســــاز و کار تشــــکیل بانکهای اطالعاتی ســــالمند­ان مبتنی بر نیاز، تبیین مدلهای تحلیل دادهها، تمرکــــز اطالعات و آمار سالمندی و سیاستگذاری و برنامهریزی مبتنی بر شواهد نیــــاز دارد. مقرر شــــد بعد از ابالغ ســــند در تدوین برنامه عملیاتی،اعتباراتال­زمپیشبینیش­ود. ■ ســـایر متولیان مانند وزارت بهداشت و وزارت تعاون در زمینهاجرای­یشدناهدافو­برنامههایس­ندملیسالمن­دی چه وظایفی را برعهده گرفته انـــد؟ و چه برنامههایی ارائه داده اند؟

وزارت تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعی، بهعنوان متولی اصلی نظــــام تأمیــــن اجتماعی کشــــور مأموریــــ­ت ارائه خدمات بیمهای و حمایتی به کلیه اقشار جامعه از جمله ســــالمند­ان را به عهــــده دارد. بخش عمده ســــازمان­ها و نهادهــــا­ی خدمت دهنده بــــه ســــالمند­ان زیرمجموعه این وزارتخانه یا به نحوی مرتبط با آن هســــتند. سازمان بهزیستی کشــــور، به موجب قانون الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب )59/3/24 در کنار سایر وظایف خود، مسئولیت نگهداری از سالمندان نیازمند را به عهده دارد. این ســــازمان، خدمات خود به سالمندان را در قالــــب مراکز نگهــــدار­ی از ســــالمند­ان، برنامههای آموزشــــی، انجــــام تحقیقــــا­ت در زمینــــه ســــالمند­ان، توانمندساز­یسالمندانش­هریوروستای­ی،مناسبسازی محیط شــــهری و مســــکونی معلوالن و سالمندان، بیمه مکمل سالمندان معلول و نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستیکهد­ارایدفترچه­بیمهپایهبا­شند،ارائهخدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشــــش به شکل کمکهای مستمر و غیرمستمر به خانوادههای خدمت گیرندگان ارائه میدهد. کمیتــــه امداد امام خمینی(ره)، وظیفه بررسی و شــــناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی نیازمندان و تأمین نیازهای حمایتی، معیشتی، فرهنگی و ارتقای ســــطح زندگی آنها را دارد. ســــالمند­ان (افراد باالی 60 سال) نیز یکی از اقشار مورد حمایت این نهاد هســــتند که در قالب طرح مددجویی یا طرح شهید رجایی از کمکهای این نهاد استفاده میکنند.

صندوقهــــ­ای بیمــــه و بازنشســــ­تگی وظیفــــه تأمین ســــالمت (خدمات درمانی) و معیشــــت بیمه شــــدگان را در دوران ســــالمند­ی برعهــــده دارنــــد. طبــــق قوانین و مقررات بازنشســــ­تگی، هر فردی که شرایط بازنشستگی را کســــب کند، از مزایای بیمه اجتماعی شامل مستمری بازنشســــ­تگی،ًبیمه درمان و ســــایر کمکهــــا و خدمات رفاهی معموال در حد گذران زندگی برخوردار میشود.

وزارت بهداشــــت ، درمان و آموزش پزشــــکی، متولی اصلی ســــالمت جامعه اســــت و به لحاظ مسئولیتی که در قبال حفظ و سالمت شــــهروند­ان دارد، کلیه اقدامات الزم در زمینه سالمت جسمی و روانی سالمندان را عهده دار اســــت. با تأسیس اداره ســــالمند­ان در حوزه معاونت بهداشــــت این وزارتخانه، موضوع ســــالمت ســــالمند­ان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. ■ دراینزمینه­باچهمشکالت­وچالشهاییم­واجههستید و برای برون رفت از این وضعیت چه تدابیری اندیشـــید­ه اید؟

جمعیت سالمندان ایران به سرعت در حال افزایش اســــت کــــه میتواند تأثیــــر قابــــل توجهی بــــر جنبههای اقتصادی و اجتماعی کشــــور داشــــته باشــــد. ســــالمند­ی جمعیــــت در صــــورت عــــدم برنامهریــ­ــزی و مدیریــــت مناسب مشکالت بسیاری را ایجاد میکند ولی در صورت برنامهریــ­ــزی فعال و مناســــب، میتوانــــ­د فرصتی برای جامعه و ســــالمند­ان در راســــتای ارتقای کیفیت زندگی و ســــالمت ســــالمند­ان، هماهنگی و ارتباط بین نسلی و پیامدهایمث­بتمتعددباش­د.درگذشتهدور­انسالمندی بهعنوان آخرین مرحله زندگی و دوران بیماریها، ناتوانی و گوشهنشینی در نظر گرفته میشد و در برنامهریزی­ها و سیاســــتگ­ذاریها معموالً به نیازها و خواســــته­ای آنان کمتر توجه میشــــد. امــــا در نگاه نوین به جــــای توجه به سالهای گذشته عمر، به سالهای باقیمانده عمر توجه میشــــود و بنابراین در دوران ســــالمند­ی فرد باید مانند بقیه عمر از زندگی خود لذت ببرد. در برنامه «سالمندی فعال» که در سند ملی تدوین شده، بر سالمندی سالم، مشارکت و امنیت سالمندان تأکید شده است. برای برون رفت از این مشکالت و بنا بر تأکید سازمان ملل همه افراد جامعه، جوانترها و سالمندان، در افزایش و بهبود ارتباط بین نسلها، مبارزه علیه تبعیض سنی و ی ستیزی و در ساختن آیندهای با ثبات و امن، فرصت برابر برای همه و با منزلت نقش دارند. بنابراین برای رسیدن به سالمندی فعال و ســــالم الزم است همه ســــازمان­ها، گروهها، اعم از دولتــــی و خصوصــــی در ســــطح ملــــی - منطقــــها­ی و اقشــــار جامعه مشارکت کنند. با سالمند شدن جمعیت تغییرات متعدد و جدیدی در جامعه ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.