آیا‌برای‌مواجه‌شدن‌با‌پدیده‌سالمندی‌‌آماده‌ایم‌!؟

Iran Newspaper - - News - دکتر علیرضا سپیانی متخصص طبسالمندان

هفته ســــالمند فرارسید یادم افتاد کشور درگذشته جوانم، با ســــرعت زیادی در حال پیر شدن است. ایــــن مســــأله کــــه در جریــــان سیاستهای غلط جمعیتی، کشورمانبزو­دیپیروسالم­ند میشود منظور هدف بنده در ایننوشتهنی­ست. به این موضوع میاندیشـــ­ـم کــــه در حال حاضر با توجه به این مقوله چه کردهایم و چه خواهیم کرد. شاید هم طبق عادت منتظریم تا این هم تبدیل به یک بحران شــــود تا تازه یادمان بیفتد زمــــان چه زود میگذرد و ما اســــتاد هدر دادن زمان هســــتیم. بهطور خالصه بگویم که پیشرفت علم و توسعه مداخالت بهداشــــت­ی و امکانات اجتماعی از طرفــــی و کاهــــش میــــل و اشــــتیاق خانوادهها به فرزندآوری و همچنین باال رفتن سن ازدواج، باعث افزایش سن و سنگین شــــدن وزن سالمندی کشور شــــده که با شــــیب تندی به سمت سالمندی پیش میرود. ســــالمند­ان کشــــورما­ن که در حال حاضر 9 درصد جمعیت کشــــور را تشــــکیل میدهند تا سال 2030 در حدود 20 تا 25 درصد جمعیت کشــــور را شامل خواهند شد یعنی کشوری کامالً سالمند. اما ســــؤال اصلی: تاکنــــون برای مواجهــــه با پدیده ســــالمند­ی چه برنامهریزی یا سیاســــتگ­ذاریهایی صورت پذیرفته است؟ پاسخ ساده است هیچ و اگر هم بود زودگذر و غیرمؤثر. دو ســــال قبل سند ملی ســــالمند­ی تدوین شد ولی تاکنون اجرایی نشده است. شاید بتوان علت آن را عدم هماهنگی صحیح و مؤثر بین نهادهای متولی دانســــت. نهادهایی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــــکی یا ســــازمان بهزیســــت­ی یا حتی شهرداری ...و ای کاش هر یک بهجای اینکه خود را متولیاصلیو­تدوینگرسند­ملیسالمندا­نمعرفی کنند، با همکاری مناســــب و مؤثر سعی در اجرایی شــــدن آن میکردند تا سالمندان عزیز کشورمان از این مقال بهرهمند شده و کمی به آینده امیدوار. اگر به بنده اجازه دهید عالوه بر درد دل پیشنهاداتی در حد سواد و معلومات هم بدهم. تبدیل دوران سالمندی از بحران به فرصت، نیاز به برنامهریزی­پیچیدهایند­ارد. قبل از هر کار با مشاوره متخصصین و استادان این حوزه میتوان یک چارچــــوب جامع و هدفمند که شامل برنامهریزی­های مناسب جهت بسترسازی و اشــــاعه فرهنــــگ ســــالمند­ی بهعنــــوا­ن بخشــــی ســــازنده و مطلوب از جمعیت کشــــور (و نه بخشی زایــــد و صرفاً مصرف کننده) برنامهریزی مناســــب جهت ســــاماند­هی و حل مناسب مشکالت دوران پیری و ســــالمند­ی، برنامهریزی جهت اســــتفاد­ه از پتانسیلهای فراوان سالمندان در زمینه سازندگی و بــــاروری کشــــور و باال بردن ســــطح کیفــــی زندگی ســــالمند­ان، آموزش و توســــعه نیروی انسانی الزم جهــــت مراقبــــت و حمایتهــــ­ای الزم در دوران ســــالمند­ی شــــامل نیروهای متخصص پزشکی و پیراپزشـــ­ـکی، پرســــتار­ی و متخصصین خدماتی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی ...و (الزم بهذکر اســــت که ســــال قبل در اقدامی خوب وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی اقدام به جذب و آموزش متخصصان طب سالمندی در دانشگاههای تهران و ایران کرد که به عللی که هنوز برای بنده روشــــن نمیباشــــ­د، همان وزارتخانه از 2 سال قبل مانع این کار شد و جذب این متخصصان متوقف شــــد). برنامهریزی جهت توسعه و اصالح واحدهای مراقبت و حمایت از سالمندان و توسعه و تبدیــــل فضاهای شــــهری به فضاهای دوســــتدا­ر ســــالمند میباشــــد. در گام بعــــدی بــــا همــــکاری نهادهای مختلف مانند وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی و ســــازمان بهزیستی، شهرداری و شــــوراها­ی شــــهر، نهادهــــا­ی خیریــــه و NGO ها و همچنین ســــازمان­هایی که یک ســــالمند باالیی را تحت عنوان بازنشسته در اختیار دارند و (نیروهای مسلح آموزش و پرورش )...و و تخصیص بودجه و اعتبار مستقل بایستی این چارچوب به مرحله اجرا در بیاید. بهترین مســــأله همــــکاری و اتحاد همــــه نهادها و ســــازمان­های ذیربط و تقبل این موضوع بهعنوان یک اولویت در کشور میباشد. یادمان باشد که پدران و مادرانمان و پدربزرگها و مادربزرگها­یمانیازمند­حمایتهاومر­اقبتهای ما هستند. یادمان باشــــد که همه ما بزودی جزئی از سالمندان این کشور میشویم و یادمان باشد که زمان زود میگذرد. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.