سازگاری‌با‌دوران‌بازنشستگی‌و‌سالمندی‌

Iran Newspaper - - News - دکتر احمد دلبری رئیس انجمن علمی طب سالمندان و سالمند شناسی ایران

بازنشســــ­تگی بهعنــــوا­ن یک واقعــــه مهــــم در زندگــــی و انتقــــال از دوره کار بــــه دوره فــــارغ از مســــئولی­تهای اصلــــی اجتماعــــ­ی، کاری و زندگــــی اســــت. در ایــــن دوره افــــراد از محل کار بازنشســــ­ته میشــــوند نه از زندگی. دوران بازنشستگیم­یتواندبهعن­وان بهترین دوره مهــــارت آموزی تلقــــی و فرصتی باشــــد برای انجام دادن هر چیزی که تا به حال دوســــت داشته اید و فرصت و امکان انجام آن را نداشته اید. دورهبازنشس­تگیوسالمند­یبهعنوانیک­موفقیت تلقی میشــــود، لذا نباید هرگز افســــوس بازنشسته شــــدن و سن باال را خورد. چه بسا بســــیاری از افراد و نزدیکان شما از این امتیاز محروم ماندهاند و قبل از دوران بازنشستگی و سالمندی از میان شما رفتهاند. انسان زمانی شروع به شدن میکند که خاطرههای او از آرزوهایش پر رنگتر شده، بپذیرد که نمیتواند شــــرایط را تغییر دهد، خودش را بیشــــتر بهگذشته مشــــغول کند تا آینده، ثبات و ســــکون را به تغییر و مسافرتترجی­حدهد. لذابعضیهات­اآخرعمرشان نمیشوند،بعضیها گیس هایشان سفید و ریش هایشان سفید است ولی جوانند. اصالً شــــدن یک انتخاب است، پس بیایید تصمیم بگیریم همیشــــه جوان بمانیم. احســــاس افراد ســــن آنان را مشــــخص میکند نه تاریخ تولد آنان! بنابراین سن تنها یه عدد است، نگذاریم اعداد محدودمانکن­د. دوره بازنشســــ­تگی میتوانــــ­د بهعنــــوا­ن مهمتریــــ­ن دوره بــــرای تغییرات زندگی و نقش افراد باشــــد ولی متأســــفا­نه در بعضی از افراد با نگرانی همراه است. دورهبازنشس­تگیبرمیزان­استقالل،روابطاجتما­عی، میــــزان فعالیت، مهارتهای فــــردی و حرفهای فرد تأثیر میگذارد و چنانچه بدرســــتی برنامهریزی شود میتواند به یک فرصت تبدیل شود. برای سازگاری با این دوران، تأکید بیشتر بر پیشگیری از بیماریهـــ­ـای جســــمی، روانی و اجتماعــــ­ی افراد است. اگر بازنشســــ­تگان قدرت و توان ســــازگار­ی در مواجهه با مشکالت جسمی و روانی را داشته باشند این دوران بهعنوان یک فرصت تلقی میشود. جهت ســــازگار­ی با دوران بازنشستگی و سالمندی طــــرق مختلفــــی وجــــود دارنــــد، بعضــــی افــــراد از فعالیتهای روزمره کنارهگیری کرده و بعضی دیگر مثلگذشتههم­چنانفعالخو­اهندبودولی­بهترین حالت ترکیبی از این دو حالت است. بعد از دوره بازنشســــ­تگی کیفیــــت زندگی میتواند خیلی بهتر از قبل باشــــد، ولی همه چیز به خودتان بســــتگی دارد. مــــا میتوانیم به دوره بازنشســــ­تگی بهعنــــوا­ن دوره آزادی و فراغت نگاه کنیم یا اینکه از آن به دوره بیهودگی و کســــالت یاد کنیم. زمانی که بیبرنامه و با نا امیدی به بازنشستگی فکر میکنید، زودتر میشــــوید. بازنشستگی پایان راه نیست بلکه آغازی دیگر در زندگی اســــت، با کوله باری از تجربه، اندیشه و امید برای راههای نرفته. نگاه ســــنتی به دوران بازنشســــ­تگی بیشــــتر مبتنی بــــر کنارهگیـــ­ـری از فعالیتهـــ­ـای اجتماعی اســــت. برخالف رویکرد ســــالمند­ی سالم و موفق که تأکید بر اســــتعدا­دهای بازنشستگان، توانمندساز­ی آنان، آموزشهــــ­ای خود مراقبتی و ارتقای ســــالمت آنها دارد. شما میتوانید از دوران بازنشستگی لذت ببرید بهدلیل اینکه هر زمان بخواهید، استراحت میکنید یــــا هر برنامــــه­ای را آزادانــــ­ه برای خودتــــان تعریف میکنید. یک بازنشســــ­ته ســــالم، موفــــق، پویا و فعال کســــی است که از مســــائل و خوشیهای به ظاهر کوچک و بیاهمیتهمل­ذتببرد.شمااززمانی­کهبازنشسته شدید، میتوانید سختتر از زمانی که سرکار بودید، کار کنید ولی با این تفاوت کــــه االن، این کار کردن را خیلی دوست داشته باشید و از آن لذت ببرید. شما فقط از محل کار بازنشسته نشده اید بلکه از کارهای ســــخت و طاقت فرســــا، کوک کردن ســــاعت، بوق ماشینها، ترافیک، نرسیدن به اتوبوس، تمام شدن ســــقف مرخصی، نگرانی و مشاجره با مدیر مافوق خالص شده اید. بنابراین بازنشســــ­تگی، پایان زندگی نیســــت، بلکه شروع زندگی جدید، آزاد و بدون دغدغههای اداری خواهــــد بود. بازنشســــ­تگی میتواند زمانــــی را برای کشــــف زیباییهای اطرافتان به شما هدیه دهد تا زیباییهایی مانند نوه هایتان، همسر و فرزندانتان، محیط زندگی و شــــهری را که تا به حال نســــبت به آنهــــا بیدقــــت و بیتفــــاو­ت بودهاید بــــا نگاهی نو و متفاوت ببینید. اصول ســــازگار­ی با تغییرات دوران بازنشستگیو­سالمندیوار­تقایکیفیتز­ندگی: -1 دوره بازنشســــ­تگی و سالمندی را بپذیرید و با آن کناربیایید. -2 حالت انگیزشی در خود ایجاد کنید و سعی کنید بر کمبودها و فقدانهای این دوران فائق آیید. 3-مثبتاندیشب­اشید. -4 بجای کنار آمدن با مشکالت و پذیرش اختالالت این دوران، درست تصمیمگیری کنید و همه چیز را به پای ی نگذارید. 5-شعار«بازنشستگید­ورهآزادیوف­راغتاستنه دوره بیهودگی و کسالت» سرلوحه امور و آویزه گوش قراردهید. -6 بــــر اســــاس توانمندیهـ­ـــای جســــمی، روانــــی و اجتماعــــ­ی خود عمل کرده نه بر اســــاس انتظارات دیگران و مسئولیتهای زیادی را بر عهده نگیرید. -7 جهــــت ســــازگار­ی بــــا دنیــــای امــــروزی و تأمین نیازهــــا­ی روزانــــه بــــا تکنولوژیهـ­ـــای جدیــــد مثــــل موبایل، تبلت، اینترنت، کامپیوتر، ATM و وســــایل الکترونیکی­آشپزخانهآش­ناشوید. -8 مهمتر از ســــن شناســــنا­مهای ســــن تندرســــت­ی شماست،نگذاریداعد­ادمحدودتان­کند. -9 بازنشســــ­تگی، پایان زندگی نیست، بلکه شروع زندگی جدید، آزاد و بدون دغدغههای اداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.