قانون «حق فراموشی» در یک نگاه

Iran Newspaper - - News -

پیشــینه قانــون «حــق فراموشــی» بــه صدور حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای شــکایت ماریو، یک شهروند اســپانیای­ی در ســال ۰۱۰۲ میــالدی بــاز میگردد. ماریو که حاال برای خود تجارت موفقی دست و پا کرده بود یک مشــکل بزرگ داشت و آن هم اینکه مشتریان تجــاری به محض جســتوجوی نــام وی در اینترنت، دائم بــا اطالعات مربوط بــه حراج اجبــاری داراییهــا­ی ماریو در سالهای دهه ۰9 میالدی روبهرو میشدند و همین موضوع عمــالً رونــد موفقیت وی را کند کــرده بــود. وی بارها از گوگل اسپانیایید­رخواستکردت­الینکهایمر­بوطبهایناط­العات را حذف کند. پس از شــکایت ماریو از گوگل و تالشهای وی سرانجام دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۴۱۰۲ میالدی قانونی وضع کرد که طبق آن، اشخاص میتوانند از موتورهای جســتوجو بخواهند تا اطالعات مرتبط با آنها از موتورجستوج­ویگوگلحذفش­ود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.