تعقیبقضایی پرستارسهلا­نگار

Iran Newspaper - - News -

گروه حــوادث / پرســتار یکی از بیمارســتا­نهای شــهریار که بر اثر ســهلانگار­ی باعــث قطع بند انگشــت دســت یک نوزاد دختر شده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. نــوراهلل طاهــری- فرمانــدار شــهریار- بــا اعالم جزئیــات حادثــهای که در بیمارســتا­ن نــور این شهرســتان رخ داد بــه ایرنا گفــت: چند روز قبل خانمــی بــه همراه همســرش بــرای زایمان به بیمارســتا­ن مراجعه کــرد. کادر درمانی مجبور به اعالم ختم حاملگی و انجام زایمان زودرس شــدند اما خانواده نوزاد پس از تولد اصرار داشتند که کودک را نمیخواهند و راضی به اســتفاده از دســتگاه برای زنده نگه داشتن او نیستند. اما کادر درمانی بیمارستان، نوزاد تازه را با وجود مخالفت پدر به دستگاه انتقال دادند تا اینکه روز جمعه گذشته پدر با رضایت کتبی خواســتار خارج کردن نوزاد از دســتگاه و انتقال وی به خانه شد. در هنگام خارج کردن نوزاد که دچار مشکالت قلبی و مغزی نیز است، قیچی دست پرســتار به نوک انگشــت کوچک دســت چپ نوزاد گیر کرد و نیم بند انگشــت قطع شــد. طاهری ادامه داد: بالفاصله پس از این حادثه پزشــک در بیمارســتا­ن حاضر و عمل پیوند روی انگشت نوزاد انجام میشود. اکنون پیوند با موفقیت انجام شده اما مشکالت قلبی و مغزی نوزاد همچنان پابرجاست. وی اظهارداشــ­ت: مدیر بیمارســتا­ن، دادستانی، فرمانداری و پلیس نیز پیگیر ماجرا هســتند و اوضاع تحت کنترل قرار دارد. محمدهادی ناصح مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شــهریار نیز اظهار داشــته است: انگشــت این نوزاد قطع نشده و تنها اشتباه سهوی پرستار سبب مجروح شدن دست نوزاد شده که توسط تیم جراحان پالستیک انگشت نوزاد ترمیم شده است. وی در عین حال گفته است: پرونده برای بررسی به کمیسیون نظام پزشکی ارجاع خواهد شد و در صورت احراز تخلف برخورد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.