مسئولیت قتل خاشقجی با من است

«بن سلمان» در مصاحبه ای سرتاسر تناقض با شبکه تلویزیونی «سی بی اس» اقرار کرد:

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

از قابلیتهــا­ی محمــد بــن ســلمان، ولیعهد سعودی همین بس که در یک مصاحبــه ۰6 دقیقــهای آنقــدر درباره تمام مسائل مبتال به کشورش از جمله مســائل حقوق بشــری، جنــگ یمن و تنشها با ایــران تناقض گویی میکند کــه رســانهها در انعــکاس ســخنان او دچار سردرگمی میشوند و نمیدانند بایــد او را یــک صلــح طلــب حامــی حقوق بشــر معرفی کنند یا یک جنگ طلــب ســرکوبگر. آقــای ولیعهــد پس از یک ســال، از یک ســو مسئولیت یک قتل سیاســی هولناک را تمــام و کمال برعهــده میگیرد و از ســوی دیگر انکار میکنــد که نقشــی در این قتل داشــته است. رسانههای ســردرگم جهان هم یک بار مینویسند، جمال خاشقجی، روزنامــه نــگار منتقــد ســعودی تحت نظر ولیعهد به قتل رســیده و بار دیگر مینویســند، ولیعهــد از هیــچ چیــز خبــر نداشــته فقــط چــون رهبر اســت مسئولیت قتل را برعهده گرفته است.

بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری ســیانان، یکشنبه شــب بود که شبکه ســی بــیاس امریــکا در برنامــه «۰6 دقیقه» مصاحبه «نورا دونل» مجری این شــبکه با ولیعهد ســعودی را روی آنتــن بــرد و محمــد بــن ســلمان در بخشــی از مصاحبــه در حالــی دربــاره قتــل جمــال خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی لب به سخن گشود که یک سال از این ترور سیاسی میگذرد. آقــای ولیعهد گفــت، مســئولیت این جنایــت را تمــام و کمــال میپذیــرد زیرا «یک شــهروند سعودی به دست مقاماتــی کــه در دولــت ســعودی کار میکننــد کشــته شــده» و او «بهعنوان یک رهبــر باید مســئولیت ایــن اتفاق را بپذیــرد.» او حتی این مســأله را هم تأییــد نکرد کــه در میان عامــالن قتل خاشــقجی دو تــن از مشــاوران بســیار نزدیکش (قحطانی و عسیری) دخیل بودهاند. محمد بن سلمان گفت: هیچ اطالعات شفاف یا مدرکی وجود ندارد کــه شــخصی نزدیــک بــه مــن در این زمینــه کاری کرده اســت. این در حالی اســت کــه از همــان روزهــای نخســت قتــل خاشــقجی تصاویــر دوربینهای مداربســته قحطانــی و عســیری را در حال ورود به کنســولگری عربستان در اســتانبول نشــان داد و حتی بازرســان سعودی نیز دست داشتن این دو فرد در قتل را اعالم کردند.

از آنجــا کــه خالصــهای از ایــن مصاحبــه در روزهــای گذشــته در رســانهها منتشــر شــده بــود، تمــام رســانههای جهــان از ایــن بخــش از ســخنان محمــد بــن ســلمان اینگونه دریافتــه بودنــد کــه او مســئولیت قتل را بهعنــوان یــک رهبر کــه از همه چیز باخبــر بوده پذیرفته اســت امــا پس از پخش شــدن کامل مصاحبــه معلوم شــد کــه ولیعهــد در ایــن مصاحبــه کوشــیده با بازی کــردن با کلمات خود را یــک فــرد حامی حقوق شــهروندان عربســتان معرفــی و در عیــن حــال از اتهام نقش داشــتن در قتل خاشقجی مبــرا کنــد. ولیعهــد در ایــن مصاحبه گفت، این غیرممکن اســت که حدود ســه میلیــون کارمند دولت عربســتان هــر روز گــزارش کار روزانه خود را برای رهبر کشــور یا دومین مقام عالی کشور بفرســتند و او را در جریــان هــر کاری کــه میکنند قــرار دهند. ایــن در حالی است که سازمانهای اطالعاتی ترکیه، کشــوری کــه خاشــقجی در آن به قتل رسید و سیای امریکا پیشتر اعالم کرده بودند، فرمان قتل خاشقجی را محمد بن سلمان صادر کرده است. ■ تناقض گویی درباره ایران

در این مصاحبه مفصل، تناقض گوییهــای ولیعهــد عربســتان تنهــا به قتــل خاشــقجی ختم نشــد بلکه او دربــاره ایــران و جنــگ یمــن هــم از یــک ســو شمشــیر را از رو بســته و بــا ادبیاتــی کامــالً خصمانــه ســخن میگفــت و از ســوی دیگــر تــالش میکــرد خــود را حامی صلح نشــان دهــد. ولیعهــد عربســتان بــا تکــرار اتهامهای پیشــین علیه ایران درباره حمالت به تأسیســات نفتــی آرامکو گفت که با مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا که انگشــت اتهام را به ســوی ایــران میگیــرد موافق اســت اما در عین حــال خواســتار جنگ بــا ایران نیســت. محمــد بــن ســلمان از یک ســو، ادعــا کــرد: اگــر جهــان اقدامی قــوی و قاطــع بــرای بازدارندگـ­ـی ایــران انجــام ندهــد مــا شــاهد روند فزاینــده تنشهــا خواهیــم بــود کــه منافــع جهان را تهدیــد میکنند. اما از ســوی دیگــر گفت، در قبــال ایران راه حل سیاســی را ترجیــح میدهد زیــرا بســیار بهتــر از راه حــل نظامی اســت و هرگونــه جنگی بیــن ایران و عربســتان منجر به نابــودی اقتصاد جهانــی میشــود. «منطقــه حــدود ۰۳ درصــد انرژی مورد نیــاز جهان، ۰۲ درصــد ترانزیتهــ­ای تجــاری جهــان و 4درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را تأمیــن میکنــد. تصــور کنید هر ســه اینها [بــه خاطر جنگ] متوقف شــود. این به معنای فروپاشی اقتصاد کل جهان است نه فقط اقتصاد کشــورهای خاورمیانه و عربستان سعودی.»

ایــن ولیعهــد جنــگ طلب کــه در ســال 5۱۰۲ میــالدی ائتــالف نظامــی برای تجاوز به یمن را تشکیل و فرمان جنگ داد و بیش از 4 سال و نیم است که بر ســر زنان و کودکان یمنی بمب و موشــک میریــزد، دربــاره جنگ یمن هــم ادعا کرد: ما خواهان مذاکره برای پایان جنگ یمن هستیم و هر روز این کار را انجام میدهیم، اعالم انصاراهلل دربــاره آتشبــس گامی مثبت اســت کــه مذاکــرات سیاســی را کارآمدتــر و جدیتر به سمت جلو میبرد.

مجــری ســیبیاس کــه بهنظــر میرسید از تظاهر بن سلمان به صلح دوســت بودن بویژه درباره جنگ یمن متعجب شــده از او پرســید، چــرا بعد از پنج ســال درگیری یک شــبه مســأله آتشبــس و توقــف جنــگ را مطــرح میکند، بن سلمان هم در پاسخ گفت: بهعنــوان رهبــر بایــد هر روز خوشــبین باشــم اگر بدبین باشم باید مقام خود را ترک کرده و به کار دیگری بپردازم.

این پاسخ هم به خودی خود سؤال برانگیــز بــود زیــرا نشــان مــیداد که یا بن ســلمان اصــالً اعتقــادی به صلح نــدارد و همــه چیــز از جملــه صلح را بــه خوشــبینی و بدبینــی و قضــا و قدر ســپرده یا میداند که این جنگ بدون آنکــه انتظــارات او را بــرآورده کنــد بــا یــک نتیجــه هولنــاک برای عربســتان دارد به پایان راه خود نزدیک میشود پــس بهتــر اســت دســت کــم نمایش تبلیغاتی صلح طلب بودن را ایفا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.