حوثیها 350 اسیر را آزاد کردند

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کمیتــه اســیران جنبش انصاراهلل از اجرای ابتکار عمــل یکجانبه این جنبــش بــرای آزادی اســیران ائتــالف متجــاوز عربی و دولت مســتعفی یمن خبر داد. صلیب ســرخ آزادی این اســرا را که شــمار آنهــا به ۰5۳ نفر میرســد، تأیید کرد.

بهگــزارش ایســنا، عبدالقــاد­ر المرتضی، رئیس کمیته اسیران جنبش انصــاراهل­ل یمــن در گفتوگــو بــا شــبکه خبــری المیادیــن بــا اعالم خبــر آزادی ۰5۳ نفر از اسیرانی که در عملیات اخیر نیروهــای مردمی یمن بــا عنوان «نصر من اهلل» به اســارت گرفته شدند، تأکید کرد که ابتکار عمل یکجانبه این جنبش بــرای آزادی اســیران ائتــالف متجــاوز عربی با نظارت سازمان ملل اجرا شد.

المرتضــی تصریــح کــرد، در میــان اســیران عملیات «نصر من اهلل»، دهها نوجوان ۵۱ تا ۶۱ ساله هم حضور دارند. این مقام یمنــی تأکید کرد: ابتکار عمل آزادی اســیران، نشــان دهنــده صداقت ما در اجرای توافقنامه ســوئد اســت و از طرف مقابــل نیز میخواهیم که همین اقــدام را انجــام دهــد. وی تأکیــد کــرد: مــا مــکان نگهــداری ایــن اســیران را به اطالع صلیب ســرخ رســاندیم تا توسط جنگندههای ائتالف هدف قرار نگیرند.

الزم به ذکر اســت، عربســتان سابقه بمبــاران زندانیــان خود در خــاک یمن را که توســط نیروهای مردمی نگهداری مــی شــوند، دارد. در پــی ایــن رویــداد، مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن از ابتکارعمل یکجانبه انصاراهلل در این خصوص اســتقبال کــرد و گفت: مــن تمامــی طرفهــا را بــه تضمیــن بازگشــت امــن اســرای آزادشــده بــه مناطــق خود دعوت میکنــم. امیدوارم که طرح انصــاراهل­ل آغازی بــرای اجرای طرحهــای دیگــری بــرای آزادی تمامی بازداشتشــ­دگان باشــد. وی همچنیــن از دو طــرف خواســت، هرچهســریع­تر نشســتی را بــرای ازســرگیری مذاکــرات دربــاره رونــد تبــادل اســرا براســاس تعهداتشان برگزار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.