نمایش قدرت اژدهای زرد در هفتاد سالگی

پکن برای بهتر برگزار شدن مراسم هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین کنترل ابرهای آسمان را هم به دست گرفت

Iran Newspaper - - News -

بنفشهغالمی/مقامات پکن امروز همه چیــز را از وضعیــت آب و هوا و آلودگی گرفته تا وضعیت امنیتی تحت کنترل گرفتهاند تا هفتادمین سالگرد تأسیس جمهــوری خلق چین را بــا آداب تمام جشــن گیرنــد. آنهــا از ایــن مراســم درکنار جشــن هفتاد سالگی حاکمیت کمونیســم بر کشور خود، بهره خواهند برد تا در ادامه رقابتهای منطقهای با امریکا، توان رزمــی و دفاعی خود را به نمایشبگذار­ند.

به گــزارش خبرگــزاری «شــینهوا»، مراســــــ­ـم مقدماتــــ­ــی جشــــــنه­ای هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلــق چیــن از دیــروز کــه در چیــن بــا عنوان روز شــهدا شــناخته میشــود با حضــور عالیتریــن مقامــات سیاســی چیــن در میــدان تیانآنمن آغاز شــد. به جــز مقامــات عالیرتبــه چین بیش از 4 هــزار نفــر از جانبازان ســالخورده و مقامات ارشد بازنشسته، خانوادههای شــهدا و افتخارآفری­نــان بــرای کشــور چین در مراســم حضور داشــتند. شی جینپینــگ، رئیسجمهــو­ری چیــن، پیــش از شــرکت در ایــن مراســم از تــاالر یادبود مائــو تســهتونگ بازدید و در اقدامــی بیســابقه ســه بار بــه پیکر مومیاییشــ­ده مائــو تعظیــم کــرد. او شــش ســال پیــش نیــز بــه مناســبت صدوبیســتم­ین ســالگرد تولــد «مائو» چنین کاری انجام داده بود. ■ امروز چه روی میدهد

در مراســمی کــه از صبــح امــروز سهشــنبه در پکــن در حــال برگــزاری اســت، مطابــق آنچــه کــه چنــد روزی اســت، وزارت دفــاع ملی چیــن اعالم داشــته، 5۱ هــزار نیــروی نظامــی ایــن کشــور رژه خواهنــد رفــت. همچنیــن بناســت ۰85 قطعــه از تجهیــزات نظامــی ارتــش چیــن در خیابانهــا­ی پکــن به نمایش درآینــد. ۰6۱ جنگنده نظامــی پیشــرفته ارتــش چیــن نیز در آســمان پکن بــه پــرواز درمیآیند تا بر تــوان هوایــی کشــور خــود تأکیــد کنند. همچنیــن بــرای اولیــن بــار در چنیــن مراســمی 8 هــزار نفــر از صلحبانــان سازمان ملل حضور خواهند داشت. ■ کنترل هوا و زمین

در حالــی که نیروهــای امنیتی چین تمــام وقــت و تــالش خــود در ماههــای اخیر را معطوف برپایی این مراســم در امنیت کامل کــرده بودنــد، از وضعیت آب و هــوا و آلودگــی معمــول پکــن نیــز غافــل نبودند. بــه گــزارش روزنامه انگلیسی«ایندیپندنت»،مقاماتچینی برای بهتر برگزار شدن این مراسم حتی ســعی کردنــد، ابرهــا را هم بــه خدمت خــود درآورند. آنها از هفته پیش با بارور کردن ابرها، هوای پکن را که معموالً در این زمان خشــک است، بارانی کردند تا ازحجمآلودگ­یهوایپکنبک­اهند.البته تالش آنها بــرای برطرف کردن آلودگی هــوا فقط منحصر به یک هفته گذشــته نمیشود. شهرداری پکن از ۰۲ آگوست (9۲ مــرداد) تــردد کامیونهــا را در ایــن شــهر ممنوع کرد. عالوه بر این تا شعاع ۰84 کیلومتر پایتخت پکن به کارخانهها دســتور داده شــد، فعالیتهایـ­ـی را کــه موجــب آلودگی هــوا میشــود، متوقف کنند. ضمن اینکه فعالیت معادن نیز تا 7 اکتبر به طور کامل ممنوع شد تا پکن در روز جشــن ملــی خود، آســمانی آبی داشتهباشد. ■ نمایشقدرتن­ظامی

جشــن امســال با وجود همه تدابیر اندیشیده شده برای بهتر برگزار شدن، در حالــی صــورت گرفــت کــه چیــن با بحرانهــای جنــگ تجــاری بــا امریکا و مداخلههــا­ی ایــن کشــور در روابــط حساسیت برانگیز برای پکن همچون تایــوان و هنگکنــگ روبــهرو اســت. همیــن رویاروییهـ­ـا بــا امریــکا باعــث شدهاســت تا چین از این مراســم برای تأکید بر توان نظامی خود استفاده کند.

بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری «ســیانان»، همانطور کــه ژنرال تان میــن، معــاون ســتاد مشــترک ارتــش چیــن تأکیــد کردهاســت، تســلیحاتی کــه امــروز در پکن به نمایش گذاشــته میشــود، صددرصد چینی هستند که نشــان دهنــده خالقیت و نــوآوری این کشــور در توســعه تــوان نظامــی خــود اســت. یکی از مهمتریــن این قطعات نظامــی، نمایــش فنــاوری پهپــادی و ســامانهها­ی موشــکی این کشور است. امــا به جــز ایــن شــماری از این ابــزار و ادوات جنگی به این شرح هستند:

موشــک :٤1-DF این موشــک قاره پیما اســت و طبــق اطالعــات موجود، قدرتمندتری­ــن موشــکی اســت کــه تاکنون در سراســر جهان ســاخته شده اســت. پــروژه ســاخت ایــن موشــک ســال ۱997 کلیــد خــورد و قرار بــود در سالهای 5۱۰۲ و 7۱۰۲ در مراسمهای مشــابه این ســالها رونمایی شــود. اما بهدلیــل تکمیل نشــدن پــروژه این کار امــروز انجام شــد. برد این موشــک 5۱ هــزار کیلومتــر اســت و قــادر بــه حمل ۰۱ کالهــک هســتهای اســت. ایــن بــه آن معنا اســت که اگر چیــن اراده کند، میتوانــد ایــن موشــک را بــه ســمت خــاک امریکا پرتــاب کند تــا در عرض ۰۳ دقیقــه بخشــی از ایــن کشــور را بــه نابودی بکشــاند. این موشــک قابلیت حمل با کامیون و قطار را دارد. تصاویر ماهــوارها­ی کــه اوایــل ســال میــالدی (زمستان سال گذشته) منتشر شد، این موشــک را در منطقهای از مغولســتان نشــان میدهــد. بــه بــاور ناظــران و اطالعاتــی کــه ایــن ماهوارههــ­ا نشــان میدهند، چین احتماالً قصد دارد، 8۱ فروند از این موشکها را در مغولستان مســتقر کنــد. الزم به ذکر اســت، چین دارای ۰9۲ کالهک هستهای است.

زیردریاییه­ــای هســتهای مجهــز بــه موشــک بالســتیک :۲-JL ایــن زیردریایــ­ی نیــز مهمتریــن زیردریایی چیــن اســت. در حــال حاضــر 4 فروند از ایــن زیردریایــ­ی مجهــز بــه موشــک بالســتیک به خدمــت نــاوگان دریایی ایــن کشــور درآمدهانــ­د و ۲ زیردریایــ­ی دیگر نیز در حال ســاخت هســتند. هر یک از ایــن زیردریاییه­ا توانایی حمل ۲۱ فرونــد موشــک بالســتیک ۲-JL را دارنــد. برد این موشــکها بــه 7 هزار و ۰۰۲ کیلومتر میرســد ایــن به آن معنا اســت که میتواند از سمت غرب، هند و از سمت شرق، آالسکا را هدف گیرد. چیــن ایــن موشــک را نزدیــک به یک ســال پیش آزمایــش کرد. بــا این حال این موشک از موشک مشابه امریکایی ضعیفتر است.

وســیله نظامی :1۷-DL این وسیله نظامــی نیــز که در نــوع خــود بینظیر اســت، به همراه یک موشــک شــلیک شــده و در ارتفــاع مورد نیاز از موشــک جــدا میشــود و با توان مــاورای صوت خود، هدف را نابود میکند. این وسیله نظامــی ســرعتی معادل 6 هــزار و ۰۰۱ کیلومتر در ســاعت دارد. چین از ســال 4۱۰۲ روی ایــن وســیله کار کردهاســت. این فناوری احتماالً ســال ۰۲۰۲ توسط ارتش چین به خدمت گرفته میشود. امریکا در این فنــاوری از چین عقبتر است.

بمبافکن :٦N-H این بمبافکن تا ســالها بلندپروازت­ریــن بمب افکن چیــن بــود ولی با بهروزرســا­نی شــدن، اکنون ر کورد خود را شکسته است. این بمبافکن قادر به حمل موشکهای FD-۱۲ اســت کــه تــوان چیــن را در مقابلــه بــا ناوهــای هواپیمابر دشــمن ارتقا میدهد.

پهپــاد :۸-DR این پهپــاد که درنوع خــود کم نظیر اســت، میتواند 5 برابر بیش از ســرعت صــوت پرواز کنــد و با نزدیک شــدن به ناوهــای هواپیمابر یا مکانهایی که دشــمن در آنها مســتقر شــده، دســت بــه جاسوســی و رصــد دشمن بزند.

پهپــاد «شمشــیر برنــده» Sharp) :(Sword این پهپاد پهن پیکر نیز برای مقابلــه با ناوهــای هواپیمابــ­ر طراحی شــده و قــادر به حمــل ۲ بمب اســت. ویژگی دیگر آن رادار گریز بودن اســت. «شمشــیر برنده» اولین بار سال ۳۱۰۲ آزمایش شد.

پهپــاد زیردریایی: ایــن پهپاد یکی از نخســتین پهپادهــای زیردریایی چین اســت کــه توســط 5۱ تیــم تحقیقی که چین در سالهای گذشته برای افزایش توان نظامی دریایی خود تشکیل داده، ساخته شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.