پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی اتریش

Iran Newspaper - - News -

شــمارش آرای انتخابــات پارلمانــی اتریــش، نشــان میدهــد حــزب محافظــهکا­ر «مــردم» بــه رهبــری سباســتین کورتس، صدراعظم پیشین اتریــش بــا 7۳ درصــد آرا پیشــتاز انتخابات شده و باید با ائتالف با یک یا چند حزب دیگر دولت را تشکیل دهد. امــا پیروز واقعــی ایــن انتخابات حزب ســبز این کشــور بود که موفق به کســب 4۱ درصد آرا شد.

بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری «دویچــه ولــه»، کرســیهای حــزب مــردم بــه نســبت انتخابات قبلــی این کشــور کــه ســال 7۱۰۲ برگزار شــدهبود، ‪۶ ۵،‬ درصــد افزایــش نشــان میدهــد کــه حاکی از آن اســت، رســوایی هانس کریستین اشــتراخه، معاون کورتس که رهبــر حــزب آزادی هــم بود، نتوانســته بــه وجهه حزب مردم خللــی وارد کند. حــزب سوســیال دموکــرات اتریــش نیز بــا کســب ‪8 ۱۲،‬ درصد در جایــگاه دوم قــرار گرفت که 5 درصد کاهش نســبت بــه نتایج انتخابات پیشــین دارد. حزب راستگرای پوپولیســت­ی «آزادی» هم که ذکر آن رفت ۰۱ درصد از آرا را از دســت داد و با ۳/۴۱ درصد در رتبه ســوم جای گرفــت. امــا در روزهایی کــه اعتراضات جهانــی بــه وضعیــت شــرایط اقلیمی فراگیر شده است و مردم سیاستمدارا­ن را بهخاطر گرم شدن کره زمین مسئول میداننــد، حــزب ســبزها با شــعارهای زیســت محیطــی توانســت نتیجــهای در خــور توجــه بگیــرد و در حالــی که در انتخابــات ســال 7۱۰۲ حتــی نتوانســته بــود از حــد نصــاب ۴ درصــدی ورود به پارلمان عبور کنــد، در این انتخابات ۴۱ درصد آرا را کسب کرد.

انتخابــات پارلمانــی پیــش از موعــد در اتریــش در پی ســقوط دولت ائتالفی برگزار شــد. در پایان ماه مه گذشته پس از رســوایی انتشــار ویدئویــی جنجالــی از هانس کریســتین اشــتراخه، رهبر حزب آزادی و معــاون کورتــس، بــا رأی عــدم اعتمــاد پارلمــان مواجــه شــد و ســقوط کرد. اشــتراخه در این ویدئو که در جزیره «ایبیــزا» با دوربین مخفی ضبط شــده، پیــش از انتخابــات پارلمانــی 7۱۰۲ بــه زنــی که ظاهــراً از یک خانــواده ثروتمند روس اســت میگویــد، حاضر اســت در قبــال کمک به پیروزی حزباش در این انتخابات به او قراردادهای دولتی بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.