درگیری در اردوگاه مهاجران در یونان

Iran Newspaper - - News -

بــر اثــر آتشســوزی در اردوگاه پناهجویــا­ن در جزیــره لســبوس یونان دست کم دو نفر کشــته و شماری زخمی شدند. البته در جریان این آتشسوزی پناهجویان مستقر در ایــن اردوگاه بــا پلیــس هم درگیر شــدند که منجر به بروز شــورش در این اردوگاه شد.

بهگــزارش یورو نیوز، از آنجا که یونان یکی از مســیرهای تردد پناهجویان است، بسیاری از پناهجویان پس از عبور از ترکیه خود را به یونان میرسانند تــا پــس از آن وارد مرزهــای کشــورهای اروپایــی شــوند امــا حجــم بــاالی پناهجویــا­ن در اردوگاههــ­ا از جمله اردوگاه موریا در جزیره لســبوس یونان و شــرایط دشــوار زندگی باعث بروز آتشســوزی در این اردوگاه شــد و دو نفر، یک زن و یک کودک در این آتشسوزی جان باختند. پناهجویان خشمگین هم که خواســتار این بودند که یونان امکان بازگشــت آنها به ترکیه را فراهم کند زیرا دیگر نمیتوانند شــرایط سخت زندگی در اردوگاهها را تحمل کنند، با پلیس درگیر شدند. البته برخی از پناهجویان دلیل وقوع شورش را تعلل نیروهای آتشنشــانی برای امدادرســا­نی عنوان کردهاند. پلیس یونان برای متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.

تخمیــن زده میشــود که حدود ۳۱ هــزار نفر در اردوگاه موریا در شــرایط نامناســب زندگی میکنند. این در حالی است که اردوگاه موریا تنها ظرفیت اســکان ســه هــزار نفــر را در شــرایط مناســب دارد. همچنیــن تخمیــن زده میشود که ۰7 هزار پناهجو هماکنون در یونان به سر میبرند. اکثر این افراد را پناهجویان سوری تشکیل میدهند. یونان در هفتههای گذشته با افزایش شــمار پناهجویان و مهاجران روبهرو بوده اســت. این پناهجویان و مهاجران از ترکیه خود را به جزیره لسبوس میرسانند. نزدیک به یک میلیون پناهجو و مهاجر در سال ۵۱۰۲ میالدی از ترکیه به جزایر یونان رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.