حضور وزیر کشور در نشست ستاد هماهنگی اربعین در عراق

Iran Newspaper - - News -

وزیر کشور که هشتم مهرماه در ستاد هماهنگی اربعین در کربــال حضور پیدا کرد، با تأکید بر اینکه نباید ســطح توقعات و مطالبــات را باال ببریم، گفــت: زائر اباعبداهلل بــرای خوردن و خوابیدن و رفاه و آســایش بیشــتر به کشــور عراق نمیرود، هرچنــد فراهم کردن همه اینها وظیفه ماســت؛ اما در بازه زمانی محدود با این حجم امکانات محدود نمیتوان شــرایط خانه و کاشــانه مردم را در کشور دیگری فراهم کرد و اینها باید به مردمگفتهشو­د.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در نشســت ســتاد هماهنگی اربعین عراق که در کربالی معال برگزار شد، گفت: همه باید در این حادثه عظیم، چند ویژگی مهم را که مقام معظم رهبری تأکید دارند، درنظــر بگیریــم، اول؛ مردمی بودن این حرکت اســت. ما باید خــود را آماده کنیم، موضوع اربعین و نهضتی که راه افتاده است، تجلی یکی از جلوههای عاشورا است. وی ادامــه داد: بعــد از چندین و چند قرن از واقعه کربال، ما امروز شــاهدیم که این موج جدید واقعاً توانسته در عرصه جهانی به عنوان یک موضوع کامالً فرهنگی و اعتقادی خود را نشان دهد و این موضوع در دو بعد مطرح است؛ یک بعد ظاهری و صورت موضوع اســت که تــالش کردهایم درخصوص زیرســاخته­ا، خدمات و نظائر آن اقداماتی را انجام دهیم و ادامه هم خواهیم داد و باید هم درست شود و موضوعبعدیک­هدرایننهضت­بایدانجامد­هیم،مسألهایاست­کهمقاممعظم رهبری به عنوان معنویت افزایی و بعد فرهنگی، از آن نام میبرند.وزیر کشــور در ادامــه به ویژگیهــای دیگری از اربعین از دیدگاه مقام معظم رهبری اشــاره کرد و گفت:اربعینموضو­عانسانیاست­یعنینهنژاد­یاست،نهمذهبیونه­دینیبلکه موضوع کامالً انسانی است و کامالً منطبق با فطرت، یعنی نیاز امروز انسان است.

دکتررحمانی­فضلییادآور­شد:همینکهدرفر­ازوفرودتار­یخیبعدازسد­ههای متمادی، مجدداً با این چشــمه جوشان، با این شــتاب و حرکت مواجه میشویم، نشان دهنده حقانیت جریان و نهضت کربال است.

وی در تبییــن حقانیــت نهضــت کربال، به مفهوم حــق پرداخــت و دو ویژگی و معنی برای آن برشمرد و گفت: اول، حق در مقابل باطل معنی مییابد؛ آنچه که اصالت دارد آنچه که ریشه دارد و آنچه که از حق تعالی منشعب شده است یعنی جلوههای اســما و صفات الهی برای ما حق اســت و حق تعالی حق مطلق است. معنی و ویژگی دیگری که برای حق قائل هستیم اثبات، استحکام و اتقان آن است. بنابراین بعد از گذشــت قرنها، این اســتمرار و این جوشــش و این حرکت نشــان دهنــده حقانیت واقعه کربال اســت و ما در این مقطع کوتاهــی که خداوند متعال به همه ما فرصت داده اســت، به عنوان دستگاههای اجرایی و مسئوالنی که اینجا هســتیم واقعاً باید کاری کنیم که در همان مســیری که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند یعنی همان مردمی بودن، انسانی بودن، فرهنگی بودن و معنویتافزا­یی بهوظایفخود­عملکنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه بیشترین آمار تردد زوار اربعین مربوط به سال ۵9 و حدود2 میلیون و00۵ هزار نفر بود، افزود: امسال پیشبینی حداقل سه میلیون نفر را داریــم؛ جابهجایی ســه میلیون نفر در مدت 20 روز، از اقصی نقــاط ایران و بردن آنها به کشور دیگری که قوانین و مقررات آن متفاوت است، بسیار با اهمیت و دارای پیچیدگیهای خاص خود اســت، البته در این مســیر تجربه چندین ســاله داریم و حتماًبایداینمهم­رابخوبیانج­امدهیم.

وزیر کشور همچنین به موضوع توقف زائران در کربال اشاره کرد و گفت: به دلیل ازدحام جمعیت در اربعین، باید تالش کنیم که توقف و اسکانی در کربال نباشد و مراجع و مسئوالن نیز بر این موضوع تأکید کنند. برنامهریزی ما نیز به گونهای بود که از اول محرم تا اربعین ترددها زیاد شود که امسال این اتفاق افتاد و حدود 0۵7 هزار نفر تردد داشتهایم که سال قبل 0۵3 هزار نفر بود.

وزیر کشــور در پایان ضمن تأکید بر مردمی بودن مراســم اربعین، درخصوص تأکید و توصیه مقام معظم رهبری درخصوص قوت بخشــیدن مســائل معنوی و فرهنگــی اربعین، خاطرنشــان کــرد: به نظر میرســد که در ایــن عرصه، وظایف سنگینتراست؛چراکهتادوس­هسالدیگربه­تناسبایناف­زایشظرفیت،روندهای ساماندهی نهادینه میشود و شاید دیگر نیازی به تحول ویژهای در عرصه تدارکات و پشــتیبانی و نظائر آن، مانند االن نباشــد و همه این موضوعات تثبیت شود، ولی بعد معنوی هیچ نقطه پایانی ندارد و هرچه جلو برویم عمیقتر خواهد شد و طبعاً مطالبه از ما بیشتر و وظیفه و رسالت ما نیز بیشتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.