هنوز‌نم ‌یدانم‌فیلم‌مان‌را‌توقیف‌کرده‌اند‌یا‌ن‌ه

Iran Newspaper - - News - مهدی افشارنیک مستندساز

مســتند «زیر صفر مرزی» یکی از جدیدترین آثار گروه هنر و تجربه اســت که اکران آن از چند روز پیش در پردیس ســینمایی هویزه مشهد اکران شد. اما از روزشنبهاکر­انآندراینش­هرمتوقفشد.ابتداگفتهم­یشدادارهار­شاداستان خراســانرض­ویدســتورت­وقیفاینمسـ­ـتندراداده­امادیروزمع­اونهنریو سینماییاین­ادارهاینخب­رراتکذیبکر­د.

مســتند «زير صفر مــرزی» دوم مهر به عنوان ميهمان گروه هنر و تجربه در پرديس هويزه مشــهد اكران شــد. هشــتم مهــر هم قرار بــود برنامــهای برای اكــران و نقد و بررســى فيلــم در همين پرديس اجرا شــود اما گفتند امکان اكران نيســت و اداره كل ارشــاد اســتان خراســان رضوی گفته اســت نمايش فيلــم را متوقف كنيد. البته اكنون اداره ارشــاد خراســان رضوی مىگويد ســينما به دليــل عدم اســتقبال مخاطبــان تصميم گرفتــه اكران فيلــم را متوقف كند. در صورتى كه اينطــور نبوده و در اولين اكران اين مســتند در مشــهد يعنى دوم مهر، ســالن تقريباً پر شده و برای آن دو جلســه نقد و بررســى هم تعداد زيادی ميهمان دعوت شــده بود. ضمن اينکه اصوالً در گروه هنر و تجربه بىمخاطب بودن مالک نيست. هدف اين گروه حمايت از ســينمای مستند است و حتى اگر «زير صفر مرزی» بىمخاطب هم بود اين حق را در گروه هنر و تجربه داشت كه تعداد مشخص شده اكران را بگيرد. پرديس هويزه مشــهد بــرای 4 روز به ما اكران داده بــود كه اآلن فقط يکى از آنها انجامشد.زمانىكهاين­مستنددرجشن­وارهسينماح­قيقتاكرانش­د،خبرگزاری مــوج گفتوگويى با حجتاالســا­لم نصراهلل پژمانفر نماينده مردم مشــهد در مجلس انجام داد. ايشان در اين مصاحبه گفته بودند «زير صفر مرزی» توهين بــه مقدســات اســت. در صورتى كه من مطمئنــم آقای پژمانفر اين مســتند را نديده. چون در تمام روزهای اكران در جشنواره سينما حقيقت حضور داشتم و ً اگرايننماي­ندهبرایتما­شایفيلمبهس­ينمامىآمدح­تماازاواست­قبالمىكردم. به همين دليل مىگويم اين نماينده مجلس مســتند را نديده و تنها براســاس شــنيدهها قضاوت كرده اســت. اكنون هم گفته مىشود شبکه بىبىسىفارس­ى «زير صفر مرزی» را تبليغ كرده است. در صورتى كه اين شبکه حتى يک گزارش هم در اين زمينه پخش نکرده است. تنها يکى از كارمندان بىبىسى در حساب توئيتری خود نوشت كه كاش مىتوانست اين مستند را در تهران تماشا كند. من تصور مىكنم اين توئيت را مستمسک قرار داده و ادعا كردهاند اين شبکه حامى مستند ماست. درحالىكه «زير صفر مرزی» درباره جنگ، شهدا، زندگى مردم درحاشيهجنگ­ونفتاستوشا­يدبهدليلنق­دمديريتجنگ­حساسيتهايى نسبتبهآناي­جادشدهباشد.امااكراناي­نمستندتابه­حالدرهيچشه­رواستان ديگری با مشــکل مواجه نشــده و روند قانونى را طى كرده و اكنون هم در تهران، بابل، كرمان، اصفهان و شيراز در حال نمايش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.