خون تازه در رگ سینما

Iran Newspaper - - News -

اكران در ســينمای ايران روزهای خوبــى را تجربــه نمىكنــد. بــر اســاس آمارهای رســمى منتشر شده اكثر فيلمهای به نمايش درآمده در ماههای اخير پايينتر از حد انتظار فروش داشتهاند و حتى فيلمهای كمــدی كه معموالً با اســتقبال خوبى مواجه مىشــوند نتوانســته­اند در جــذب مخاطــب موفــق عمــل كننــد. فيلمهــای جديــدی كــه در هفتههای اخيــر به نمايش درآمدهانــ­د هــم نتوانســته­اند بــه تغيير ايــن وضعيت كمکىبکنندو­فقطفهرستآث­ارناكامگيش­هراتکميلتر كردهانــد. يکــى از ايــن فيلمها «روســى» بــه كارگردانى اميرحســين ثقفى بود كه ديروز خبر رســيد بعد از چند هفتــه اكران قرار اســت بــه دليل كاهش شــديد فروش ســرگروهى خود را در ســينماهای تهران از دست بدهد و فيلمهــای جديــدی جايگزينش شــوند. وضعيت در مورد فيلمهای «مردی بدون سايه» عليرضا رئيسيان، «شــاهكش» وحيــد اميرخانــى و «كروكوديل» مســعود تکاور هم تقريباً به همين صورت پيش رفته است. حتــى فيلمــى مثل «شکســتن همزمان بيســت استخوان» جديدترين ساخته برادران محمودی هم با وجود جوايزی كه در جشنوارههای خارجى كســب كــرده در اكــران در روزهــای اول اكــران شروعغافلگي­ركنندهایند­اشتهاست. امااكرانجد­يدترينفيلم­محمدحسين مهدويان با عنــوان «ماجرای نيمروز؛ رد خون» كه از چهارشنبه هفته پيش اكــران خود را شــروع كــرد برخالف ايــن آثار فــروش بهتــری را تجربه كــرده و طبــق اخبار منتشــر شــده توانسته در پنج روز اول اكران رقم يــک ميليــارد تومان را پشــت ســر بگــذارد. محمدحســين مهدويــان در حالــى اكــران چهارميــن فيلمش را آغــاز كرده كــه فيلمهايش تــا امروز در فــروش و جــذب مخاطــب كامــالً مســير صعــودی داشــتهاند. بــه عنوان مثــال «ايســتاده در غبــار» اولين فيلم مهدويان بعد از موفقيت در جشنواره فجر اواخر سال ۵۹ راهى اكران سينماها شد و ۷۵۲ هزار مخاطب داشــت. دومين فيلم هم يــک قدم رو به جلــو برای او بود و توانست در اكران نوروزی به بيش از چهار ميليارد تومان فــروش و نزديــک پانصد هزار مخاطب برســد. يک ســال بعد مهدويان تغيير ســبک داد و ســراغ يک ملــودرام اجتماعى با عنوان «التاری» رفت و با بيش از يک ميليون و هفتصد هزار مخاطب و چهارده ميليارد تومان فــروش به موفقتريــن فيلم او در اكــران تبديل شــد. بر همين اســاس به نظر مىرسد مسير مهدويان در گيشه برخالف بسياری از كارگردانها­ی همدورهاش كامالً صعودی بوده است. هر چند مىتوان مطمئن بود كه «ماجرای نيمروز؛ رد خون» راه ســختى در پيش دارد و ممکن اســت نتواند مثــل فيلــم قبلــى مهدويان ركــورددار بشــود؛ آنهم در شــرايطى كه به نظر مىرسد اكثر ســينماروه­ای ايرانى چندان دلخوشــى از فيلمهــای به نمايش درآمده ندارند و نوعى قهرخودخواس­ــته را در تعامل خود با فيلمها در پيش گرفتهاند. بايد صبر كرد و ديــد آيــا جديدترين فيلــم مهدويان مىتوانــد جان تازهای به گيشــه بدهد و آمــار و اعــداد را دوبــاره بــه روزهــای اوج خود برگرداند يا نه. از چهارشــنبه ايــن هفتــه قــرار اســت فيلمهــای «ســال دوم دانشــکده من» رسول صدرعاملــى و «درخونــگاه» ســياوش اســعدی هــم بــه چرخــه اكــران اضافه شــوند؛ فيلمهايــى كه در ژانرهــای متفاوتــى ســاخته شــدهاند و ممکــن اســت بتواننــد پــای مخاطبان خاموش را هم به سينماها باز كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.