# موالنا

Iran Newspaper - - News -

ديروزروزبز­رگداشتموال­نابود. شــاعری كه هــم شــعرهايش جنجالــى اســت، هــم خودش و زندگــىاش و هــم چالشــى كه برای تعلق او به يک كشــور مطرحاست. تركيــه و قونيــه ايــن روزها پر از توريســت و مســافر اســت كه به بهانه روز موالنا به اين شــهر ســفر كردهاند و بســياری از كاربــران شــبکههای اجتماعــى بــه بهانــه اين روز بــه اين مســأله كه تركيه توانســته از ايــن ظرفيــت اســتفاده كنــد، اشــاره مىكننــد. اينکه اشــعار او فارســى اســت اما كشــور تركيه از نــام او اســتفاده مىكنــد. در كنار ايــن بحث بازار نوشــتن اشــعار موالنــا هــم داغ اســت. كاربرانى بقيــه را دعــوت مىكننــد شــعری از موالنــا را كه بيشــتر دوســتش دارند بنويســند و با اين دعوت اين اشــعار را بيشــتر مىديديم: «هــر چيز كه در جســتن آنى، آنــى...»، «دل مرنجان كه ز هر دل به خدا راهى هست...هركه را هيچ به كف نيست به ِدل آهى هســت»، «بايد كه جمله جان شــوی تــا اليــق جانــان شــوی» و «بنمــای رخ كــه باغ و گلستانم آرزوست». كاربرانــى هــم دربــاره موالنــا و تأثير اشــعار او در زندگىشان مىنوشــتند و نوشتههايى مثل اينهــا را در شــبکههای اجتماعى بــه بهانه روز موالنا و با هشــتگ موالنا مىخوانديم: «امروز بزرگداشــت موالناســت. همينطور كه داشتم اشعارشــو مىخونــدم بــه صــورت اتفاقــى به ايــن بيت برخوردم كه بارها تجربشــو داشــتم و واقعــاً زيبا بــود و البته تکان دهنــده: و اگر بر تــو ببندد همــه رهها و گذرهــا ره پنهان بنمايد كــه كــس آن راه ندانــد!»، «فقــط بزرگداشــت موالنــا رو تبريــک گفتــن فايــده نــداره چهــار تــا كتــاب ازش بخونيــم»، «بعضــى وقتهــا روی هــر غــزل و بيتــى مدتها تأمــل مىكنم و از عمــق معانيــش حــظ مىبرم و بــا خودم حســرت مىبرم چــه تجربهای موالنا داشــته! موالنــا انــگار تجربــه خــودش رو بــه روشــى فوقالعــاد­ه ســوررئال در اين غزلــش تعريف كرده: چه دانســتم كه اين ســودا مرا زين سان كند مجنون»، «با موالنا حس عشــق و محبت ومهربانــى رو پيــدا كــردم و چــراغ خامــوش وجــودم رو دوباره روشــن كردم! مــن با موالنا يه آدم ديگه شــدم...»، «تركيه يه شهر داره به اسم قونيه توش هيچى نداشت جز قبر موالنا اآلن همون شــهر رو كردن يه جای توريستى با مركز خريد شــيک و پارک و هتالی خوب كلى دارن از اســم موالنا پول در ميــارن در حالىكه حتى نمىتونن شعراشو بخونن.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.