سه گام تا تجارت آزاد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ایرانًبه موجب امضای یک ســند مهم از آبان ماه ســالجاری رسما تجارت آزاد را با 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا، آغاز خواهد کرد. بر اساس این سند 864 قلم کاال از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی خواهد شد. سهم ایران از این تعداد،۳۰5 قلم اســت و میتواند این کاالها را با تعرفههای گمرکی ترجیحی به منطقه اقتصادی اوراسیا صادر کند. حتی در این توافقنامه آمده اســت که ۰7 قلم کاال مشــمول تعرفههایصف­رخواهندشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.