گزارشهای امروز <ایران>

Iran Newspaper - - صفحه اول - صفحات ‪9 8 7،‬

گذر جاده یاسوج از میان بلوط زارها روزهای سخت طبیعت <سی سخت> « ایران» گالیه تایبادی ها از تصویرسازی های مخدوش از ناامنی شهرهای مرزی را گزارش می کند مثل تهران امنیت داریم چرا نرخ معلولیت در روستاهای مرزی خراسان رضوی باالست؟ مامقصرنیست­یم و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.