گفتوگودربا­رهصلحهرمزب­اهمسایگانش­مالی

Iran Newspaper - - News -

متــن ســخنرانی رئیــس جمهــوری در اجالس اوراسیا بسماهللالر­حمنالرحیم

جناب آقای پاشینیان، نخست وزیر جمهوریارمن­ستان، رؤسای محترم جمهور، نخست وزیران محترم، خانمها، آقایان، بســیار خوشــحالم کــه فرصــت تاریخــی حضــور در اجــالس بــزرگ ســران اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در شــهر زیبا و تاریخی ایروان، همزمان با مهیا شدن مقدمات اجرای موافقتنامه موقــت ترتیبــات تجــاری جمهــوری اســالمی ایران با این اتحادیــه، فراهم گردیــد. الزم میدانــم از جنــاب آقــای پاشــینیان، نخســتوزیر محتــرم جمهوری ارمنستان برای برگزاری این نشست مهم و میهماننواز­ی شایسته، صمیمانهسپا­سگزارینمای­م. حضار محترم نشســت ســران کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، فرصتــی مغتنم برای تبادل نظر و چارهاندیشی در خصــوص پــارهای از موضوعــات و مســائل بینالمللــ­ی و منطقــهای اســت و امیدوارم نتایج ارزشــمندی از گفتوگوهای این نشست حاصل شود. نظام جهانی بر پایه چندجانبهگر­ایی و همکاریهای مشــترک کلیــه اعضای جامعــه بینالمللــ­ی اســتوار اســت و همــه کشــورها بــه حکــم تعهــد و مســئولیت بینالمللــ­ی خــود و در راســتای حفظ صلح، امنیــت، ثبات و نظم بینالمللی، موظف به مقابله با یکجانبهگرا­ییهستند.

مقاومت و تقابل برخی از کشــورها از جملــه جمهــوری اســالمی ایــران با اقدامــات خصمانــه و یکجانبهگرا­یانه ایــاالت متحــده امریکا، باعــث مواجه شــدن این کشــور با تحریمهای شدید و غیرانســان­ی شــده اســت. امریــکا در ســالهای اخیــر بــا اعمــال رویکــرد یکجانبــه و بیتوجهــی به تعهــدات، و توافقات بین المللی و زیر پا گذاشــتن موافقتنامه­هــای دوجانبــه، بســیاری از کشــورهای دیگــر از جملــه؛ چیــن و روسیه، همچنین تعدادی از متحدین خود را هدف قرار داده است. به اعتقاد مــا، جامعــه بینالمللی باید بــا اتخاذ تصمیمــی قاطــع و اقداماتــی مؤثــر با رویکــرد خصمانــه و یکجانبــه گرایانه امریــکا مقابله نمایــد. اقدامات قهری امریــکا و اســتفاده از دالر به عنوان یک ســالح، به تروریســم اقتصــادی منجر خواهــد شــد و زندگــی مردم عــادی را هدف قرار خواهد داد. حضار گرامی اجــرای برجــام بــه عنــوان الگــوی کارآمــدی از موفقیــت دیپلماســی چندجانبــه برای حل و فصل مســائل بینالمللــ­ی، مســتلزم اجــرای کامــل تعهــدات متقابــل از ســوی همــه امضاکننــد­گان آن میباشــد و کلیــه اعضــای ســازمان ملــل، متعهــد بــه رعایــت و نیــز حمایت از اجــرای مفاد آن میباشــند. جمهــوری اســالمی از امضاکننــد­گان توافــق برجــام انتظــار دارد در راستای اجرایی شدن آن اقدام نماینــد و در شــرایط حســاس کنونــی عــالوه بــر نقــش اعضــای باقیمانــد­ه در برجــام، حمایــت ســایر کشــورها از این دســتاورد چندجانبه جهت حفظ و ارتقــای همکاریهــا، امنیــت و ثبات منطقهای و بینالمللی ضروری است.

متأســفانه در نتیجــه اقدامــات مخــرب امریــکا، امــروزه شــاهد ایجاد مشــکالت فراوان در روابــط اقتصادی کشــورها، رشــد روزافزون فقر، ناامنی، مهاجــرت و کاهــش رشــد اقتصــادی در جهــان هســتیم و اســتمرار ایــن فضــای تنشآلــود، لطمــات غیرقابل جبرانــی را بهدنبال خواهد داشــت. در چنین فضــای توأم بــا بیــم و ناامیدی در نظــام بینالملــل، الجــرم نیازمند همکاریهــا­ی اقتصــادی چندجانبه و منطقهای به موازات چندجانبهگر­ایی در نظــام بینالملل هســتیم. بنابراین همــکاری جمعــی و منطقــهای در قالب اتحادیههــ­ای اقتصادی، تجاری و سیاســی ماننــد اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، ســازمان همکاریهــا­ی اقتصــادی (اکــو)، ســازمان همــکاری شانگهای و مجمع گفتوگوی آسیایی )ACD( بــه عنــوان مهمتریــن ابزارها در همگرایــی اقتصــادی ـ سیاســی منطقــهای مــورد حمایــت جمهــوری اسالمی ایران است. خانمها و آقایان سیاســت جمهوری اســالمی ایران حفــظ صلــح و ثبــات در منطقــه و از جمله خلیجفــارس و تأمیــن آزادی و امنیت کشــتیرانی در تنگه هرمز است. حــوادث اخیــر، این امنیت را به شــکل جــدی در معــرض خطــر قــرار داده است. امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز با مشــارکت کشــورهای این منطقه تأمین میشود و همانگونــه کــه در نشســت ســالیانه مجمــع عمومــی ســازمان ملل متحد مطــرح نمودم، همه کشــورهایی را که از تحــوالت خلیجفــارس و تنگه هرمز متأثــر میشــوند بــه «ائتــالف امیــد» یعنی «ابتکار صلــح هرمز» Hormoz ‪Peace Endeavor‬ دعــوت میکنــم. هدف این ائتالف ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه کلیه ساکنان تنگه هرمز و تفاهــم متقابــل و روابط صلحآمیز و دوســتانه میان ایشان است. این ابتکار حوزههــای مختلــف همــکاری ماننــد تأمیــن همگانی امنیت انــرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع نسبت به کشــورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در برمیگیرد. حضارمحترم اراده جمهــوری اســالمی ایــران متنوعســاز­ی روابــط اقتصــادی خــود و تکیــه بــر اصــول اقتصــاد مقاومتی و همکاریهــا­ی فعالتــر منطقــهایب­ینالمللی است. امضای موافقتنامه تجــاری جمهــوری اســالمی ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، بیانگــر دیدگاه جامع و سازنده ایران، همراه با اراده سیاســی قوی در کمک به توسعه روابــط اقتصادی - تجــاری چندجانبه و منطقــهای اســت. اجرایــی شــدن موافقتنامه فیمابین قدمی در مســیر تقویت ساختارهای تجاری چندجانبه تلقی میشود.

موقعیت جغرافیایــ­ی ایران امکان اتصــال ترانزیتــی قارههــای اروپــا و آســیا و کشــورهای مختلــف در غــرب، شــرق، شــمال و جنوب را بــه همدیگر فراهــم میســازد. مــا عالقهمندیـ­ـم از ایــن موهبــت بــرای کمک به توســعه پایــدار و رشــد کشــورمان و همگرایــی اقتصــادی ســایر کشــورهای منطقه به بهترین نحو اســتفاده کنیم. در همین راســتا بــا ســرمایهگذ­اریهای عظیــم، کریدورهــا­ی مختلف جــادهای و ریلی بــرای تســهیل حمــل و نقــل ترانزیتی طراحی و اجرا شــدهاند که از آن جمله میتــوان به کریــدور شــمال – جنوب، کریــدور خلیج فــارس – دریای ســیاه، کریدور پیشبینی شــده در موافقتنامه عشقآباد، کریدورهای جادهای و ریلی اکو و همچنین کریدورهای هوایی اشاره نمود. بنادر متعدد جمهوری اسالمی ایــران در دریــای خزر، خلیجفــارس و حاشیه اقیانوس هند (به ویژه چابهار)، شــبکههای جــادهای و ریلی و آســمان امــن ایــران، امــکان اتصال کشــورهای همسایه به همدیگر و به سایر قارهها را فراهم میکند.

اتحادیــه گمرکــی اوراســیا زمانــی میتوانــد ظرفیتهای خــود را تحقق ببخشــد که در حــوزه راهبردی حمل و نقــل نیز به ســمت همگرایــی حرکت نماید، لذا پیشنهاد میشود کشورهای عضــو ایــن اتحادیه بــا تدویــن راهبرد تســهیل ترانزیــت اوراســیا، رویههــا و مقــررات ترانزیــت، تــردد متصدیــان حمــل و نقــل و وســایل نقلیــه بــاری و مســافری به قلمروهای همدیگــر را از طریــق طراحــی و اجــرای راهکارهــا­ی هوشــمندان­ه تســهیل نموده و موانع را برای مبادالت بیشتر و روانتر به حداقل ممکن کاهش دهند.

جمهوری اسالمی ایران ظرفیتها و زیرساختهای گستردهای در مناطق آزاد تجــاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ویــژه در جنوب شــامل منطقه آزاد چابهار و شــمال کشور شــامل امیرآباد در اســتان مازنــدران، انزلی در اســتان گیــالن، منطقــه آزاد تجــاری ارس در آذربایجان شرقی ایجاد نموده و آماده ارائــه تســهیالت و امکاناتی ارزشــمند بــرای گســترش همکاریهــا­ی تجاری بــا اتحادیــه اقتصادی اوراســیا اســت. بــه همین مناســبت از ســرمایهگذ­اران اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دعــوت مینمایــم از توانمندیهـ­ـای مذکــور بــرای توســعه مناســبات فیمابیــن استفادهکنن­د.

جمهــوری اســالمی ایــران بــا تصویــب و الزم االجــرا نمــودن یکــی از جامعتریــن قوانیــن تشــویق و حمایــت از ســرمایهگذ­اری خارجــی، آمادگــی دارد میزبــان ســرمایهگذ­اران و کارآفرینــ­ان اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و برگــزاری نشســتهای فرصتهــای ســرمایهگذ­اری درآینــده نزدیک باشــد. در این راســتا از هرگونه همــکاری با کشــورهای عضــو اتحادیه اوراســیا در حوزههــای مالــی و بانکــی و ســرمایهگذ­اری بویــژه از طریــق مکانیزمهــ­ای جدیــد و مؤثر اســتقبال نمــوده و پیشــنهاد مینمایــم کارگروه ویــژهای جهــت اجرایــی نمــودن ایده فرصتهای ســرمایهگذ­اری مشــترک در حوزه اوراســیای­ی توســط نمایندگان محتــرم دولتهــای عضــو اتحادیــه و جمهوری اسالمی ایران تشکیل گردد. حضارمحترم امیدواریم جمهوری اسالمی ایران از مشــارکت و همراهــی کشــورهای دوست فدراسیون روســیه، ارمنستان، قزاقســتان، قرقیزســتا­ن و بــالروس در گذشــتن از مســیر ناهمــوار کنونــی بــه خوبی بهرهمند گردد و شاهد گسترش بیــش از پیــش مناســبات اقتصــادی و تجــاری فیمابیــن در کنــار مناســبات خــوب سیاســی باشــیم. در اینجــا بــار دیگر، دســت یاری و همکاری به سوی شــما دراز میکنــم و بــر این بــاورم که بــا کمــک یکدیگــر خواهیــم توانســت تعامــالت اقتصــادی منطقــه را در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان یک مدل کارآمد به سایر مناطق جهان معرفی نماییم.

در پایــان، ضمــن تشــکر مجــدد از تمامــی مســئوالن عالیرتبــه و دستاندرکار­ان این اجالس، امیدوارم حضور سران در این نشست، موجبات نقشآفرینی و ارتقای جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراســیا را در منطقه و نظام بینالملــل فراهم آورد. از توجه شــما سپاسگزارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.