چراغسبزبنس­لمانبهعبدا­لمهدی برای دیدار با تهران

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،پایــگاه خبــری «میــدل ایســت آی» در گزارشــی نوشــت کــه عربســتان ســعودی بــه «عــادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق برای هماهنگی دیداری با ایران چراغ ســبز نشــان داده است و به نظر میرسد این نخســتین گام بــرای کاهش تنشهــا در منطقه باشــد. به گزارش فارس، «عباس الحســناوی» از مقامات دفتر نخســت وزیر عراق به میدلایســت­آی گفت که عبدالمهدی به دنبــال میانجیگری میان مقامات در ریاض و تهران بوده و شــرایط هر کدام از طرفها را برای دیدار به طرفین منتقل کرده است. حسناوی این سخنان را پس از آن مطرح کرد که سخنگوی دولت ایران روز دوشــنبه گفت که عربســتان ســعودی از طریق ســران برخی کشــورها پیامهایی را به «حســن روحانی» رئیس جمهور ایران ارســال کرده است. این مقام عراقی افزود:«سعودیها پیش از آغاز روند مذاکرات شروطی دارنــد و دربــاره ایران نیز چنین اســت. ما این شــرایط را بــه هر طرف منتقل کردهایــم. گــرد هــم آوردن دو طرف مخالف در شــرایط ایدئولــوژ­ی، فرقهای و ائتافهایشـ­ـان در منطقه کار ســادهای نیســت.» وی گفت: «عبدالمهدی خواستار نشستی میان عربستان سعودی و ایران شده که دولت عراق نظارت و میانجیگــر­ی آن را برعهــده داشــته باشــد و بغــداد محل مــورد نظر برای مذاکرات باشــد.» ایــن مقام عراقی گفت: «ســعودیها دربــاره این موضوع چراغ سبز نشان دادند و عبدالمهدی در حال کار بر روی این موضوع است و سعودیها از جمله «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی طی روزهای اخیر لحن خود را آرام کرده است.»عبدالمهدی هفته گذشته برای گفتوگوهایی با ولیعهد سعودی به عربستان سفر کرده بود. حسناوی اضافه کرد که دولت امریکا نیز با برگزاری مذاکرات میان دو طرف موافقت کرده و «فالح الفیاض» مشــاور امنیت ملی عراق در حال حاضر در واشنگتن به سر میبرد تا درباره چارچوب زمانی دیدارها گفتوگو کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.