راهکار مخالفان روحانی چیست

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگــر اینکه،عصر ایران در مطلبی با اشــاره به انتقادهای مخالفان روحانی از جمله ســعید جلیلی و محمد باقر قالیباف به عملکرد دولت در سیاســت خارجی و مشــخصاً موضوع برجام، از آنها پرسیده که خودشان به جای انتقاد محض چه راهکاری دارند. در بخشی از این مطلب آمده است: چرا این افراد با وجود سابقه نه چندان روشنشان در اداره امور، از برنامه خود در سیاســت خارجی چیزی نمیگویند؟ اینکه بیرون از گود بنشــینی و بگویی لنگش کن راحت ترین کار دنیاســت. کاری که بســیاری از مــا خوب آن را بلد هســتیم. همه آنهایی که میخواهند به جای روحانی، آنها را رئیس جمهور خطاب کنند باید بگویند با ترامپ چه میکنند؟ برای داســتان تحریمها چه راهکاری دارند؟ با اروپاییها میخواهند چه کنند؟ نویسنده افزوده: چرا آنها واقعاًراهکارهاوب­رنامههایخو­دراارائهنم­یدهند؟چرانمیگوین­دبرایآقای ترامپ چه برنامهای دارند؟ در این میان اگر طرح جدیدی دارند باید آن را با مردم در میان بگذارند. اگر طرفدار گفتوگو هستند از ایدههای خود با مردم ســخن بگویند. امروز ایران بیشــتر به جای اینکه احتیاج به نقد داشته باشد، احتیاج به راهکار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.