الریجانی:درهایایران بهسویسعودی­هابازاست

Iran Newspaper - - News -

رئیس مجلس شورای اسامی کشورمان ضمن استقبال از مواضع اخیر محمد بن سلمان که خواستار حل اختافات با تهران از طریق گفتوگو شــده است، گفت: درهای ایران به ســوی ســعودیها باز اســت و از حل اختافات از طریق گفتوگو استقبال میکنیم. به گزارش ایســنا، علی الریجانی در گفتوگو با شــبکه الجزیره قطر افزود: با برگزاری هرگونه گفتوگوی ایرانی- ســعودی بســیاری از مشــکات امنیتی و سیاســی منطقه حل میشــود. ما خواســتار ایجاد یک نظام امنیتی در خلیج فارس با مشــارکت تمام کشــورهای حاشــیه خلیج فارس هستیم. رئیــس مجلس شــورای اســامی همچنین گفــت: به انصــاراهل­ل یمن توصیه میکنیــم کــه هرگونه آتشبــس را بپذیرند و به ســعودیها میگوییم که این مســأله به سود شــما خواهد بود. او در رابطه با احتمال مذاکره ایران و امریکا نیز تصریح کرد: مذاکره با واشــنگتن حرام نیســت اما این کشور در ابتدا باید تحریمها را بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.