ساخت ۰۰۶۱ آپارتمان از طرح اقدام ملی

Iran Newspaper - - News -

عملیــات ســاخت ۵ پــروژه از مجمــوع پروژههــای طرح اقــدام ملی مســکن در فــاز جدید برعهده بانک مســکن قــرار داده شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس ۰۰۶۱ واحــد مسکونی از سوی این شرکت احداث و به بازار مسکن عرضه می شود. ایــن ۵ پروژه هماکنون در مرحله کلنگ زنی و شــروع عملیات ســاخت قرار دارنــد؛ قــرار اســت در قالب ایــن پروژههــا نزدیک بــه ۰۰۶۱ واحد مســکونی احداث و به بازار مسکن عرضه شود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.