تولیدموفقی­تآمیزپلیات­یلنمخصوص باک خودرو

Iran Newspaper - - News -

مدیرعامل پلیمر شــرکت آریا ساســول از تولیــد موفقیتآمیز پلی اتیلن سنگین گرید باک خودرو در کشور خبرداد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پلیمــر آریــا ساســول، امیرحســین بحرینــی در حاشــیه مراســم اختتامیــه ســیزدهمین نمایشــگاه بینالمللی ایرانپالسـ­ـت در تهران در نشســت خبری با اصحاب رسانه گفت: گرید تخصصی تولید باک خودرو با کاتالیست جدید و پیشرفته پس از تکمیل فعالیتهای ســطح باالی تحقیقاتی در شــرکت پلیمر آریا ساسول با موفقیت کامل تولید شد و کشور از این باب به خودکفایی رسید. وی افزود: شرکت پلیمر آریا ساســول نخســتین شــرکت ایرانی اســت که موفــق به تولید ایــن محصول ارزشــمند منطبق بر اســتاندار­دهای ســختگیران­ه خودروســاز­ان بینالمللی در مقیاس صنعتی شده است. مدیرعامل پلیمر آریا ساسول در ادامه، محصول جدید پلی اتیلن ســنگین بادی تولیدی با نــام ‪A ۱6۲4 HBM‬ را دقیقاً معادل گرید ‪AG ۱6۲4 Lupolen‬ الیندل بازل (مناســب جهت اســتفاده در تولید باک بنزیــن خودرو اســت) معرفی و اضافه کــرد: این محصول رقیب بســیار جدی پلی اتیلن شرکت توتال در بازارهای جهانی خواهد بود. وی همچنین تصریح کــرد: ‪A، ۱6۲4 HBM‬ محصولــی تخصصــی در صنعــت پلــی اتیلن به شــمار میرود که عالوه بر تولید باک خودرو، در تولید مخازن پالســتیکی ۰۰۰۱ لیتری حمل مواد شــیمیایی هم مورد اســتفاده قرار میگیرد، به همین دلیل با تولید این گرید جدید پلی اتیلن، مواد اولیه تولید مخازن هم تأمین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.