فرصتهای همکاری با اوراسیا

Iran Newspaper - - News - هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه

پیوســتن ایــران بــه اتحادیه اقتصــادی اوراســیا یــک فرصت بــزرگ و ارزشــمند بــرای کشــور محســوب میشــود. بازاری که بیش از ۰۸۱ میلیون نفــر جمعیت دارد و ایــران میتواند ۲۰5 قلــم از کاالهــای مصرفــی ایــن بــازار را بــا تعرفههای گمرکــی پایین تأمیــن کند. مفهــوم آن فــروش کاال و رونــق تولیــد و صادرات اســت. امــا این حضور کــه باید هــم بخــش دولتــی و هم غیــر دولتی برای آن آســتین باال بزننــد، الزامات متعددی دارد. اگــر زیرســاخته­ای ایــن حضــور تجاری فراهم نشــود، موفق نخواهیم شــد. نخســتین الــزام، تقویــت زیرســاخته­ای حمــل و نقل، ناوبری و برداشــتن قوانین زائد در مســیر تولید و صــادرات اســت. این تعرفههــا در صورتی به نفع بازرگانان ایران خواهد بود که موانع توسط دولت برداشــته و مسیرها هموار شود. آنگاه نه تنهــا صادرات غیــر نفتی ایــران جهش خواهد داشــت بلکــه زمینه افزایش ترانزیــت و تبدیل ایــران بــه کریدور شــمال بــه جنوب و شــرق به غــرب نیز کــه یک هدف اســت، انجــام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.