رشد واردات بیشتر از صادرات نشود

Iran Newspaper - - News - محمدرضا فاروقی نایب رئیس اول کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات

ایران از اوایل آبان ماه امسال رسماً وارد اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا خواهدشدوبر­اینخستینبا­رپس از پیــروزی انقالب اســالمی اســت کــه در یــک موافقتنامـ­ـه اقتصادی منطقــهای بــه شــکل فعــال وارد میشــود. در چارچوب این تجارت آزاد بــا اتحادیه اقتصادی اوراســیا، کاالهای صادراتی ایران به روســیه، قزاقســتان، بــالروس، ارمنســتان و قرقیزســتا­ن از تعرفــه ترجیحــی و حتــی صفر برخوردار خواهد شــد. امــا اگر تعلل کنیم این فرصــت طالیــی از دســت خواهد رفت. تســهیل دســتور العملهاوقو­انین،بهبودتولید­اتوکیفیتکا­الهاوشرایط بستهبندیاز­اینموارداس­ت.دربرخیازکا­الهایموردن­یاز اوراسیا مانند محصوالت کشاورزی و مرکبات و مواد غذایی مــا میتوانیم بازار خوبی برای صــادرات فراهم کنیم. این کشــورها نیز کاالهایی را با قیمت پایینتر به دلیل کاهش تعرفهها به ایران صادر خواهند کرد که احتیاج اســت. اما نباید اجازه دهیم که رشــد واردات بیش از رشــد صادرات باشــد. الزمه آن هم رقابتی شدن تولیدات و فراهم کردن زیرساختهات­وسطبخشدولت­یوغیردولتی­است.عالوه بر صادرات و واردات، میتوان روی بحث سرمایه گذاریها و ترانزیــت نیــز بیشــتر تعامل کرد کــه آن هم به توســعه کشــور میانجامد. از این رو باید موانع را شناخت؛ به دقت برنامهریزی­کردودرمسیر­توسعهگامبر­داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.