سیاست های پولی را با فعاالن اقتصادی در میان می گذارم

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصــ­ر همتــی، رئیــس کل بانک مرکــزی در یادداشــتی نوشــت: بانک مرکــزی در پی ثبات اقتصــاد کالن و کمک به رشــد اقتصادی است. وی در صفحه مجازی خود نوشت: در مورد اهمیت ســفرهای اســتانی و دیدار با فعاالن اقتصادی و بررســی مشــکالت واحدهــای تولیــدی نکاتــی را توضیــح میدهم. همتی توضیح داد: یکی از ابزارهای مهم بانکهای مرکزی در دنیای امروز ارتباط با مردم و فعاالن اقتصادی در مورد وضعیت آینده اقتصاد و مســیر سیاســتهای پولی و ارزی است. این ابزار مهم که در دوره بعد از بحران مالی بزرگ جهانی از حدود ۰۱ سال پیش استفاده میشــود، به بانک مرکزی کمک میکند تا انتظارات را ســامان دهد و درنهایت پیشبینــی پذیر بودن متغیرهای کلیدی اقتصادی را بیشــتر کند. این سیاســت «راهنمایی پیشران» نامیده میشود. تالش من از زمانی که در بانک مرکزی در خدمت مردم عزیز هســتم، اســتفاده از همین ابزار بوده اســت. هر چند شرایط بســیار سختی در سیاســتگذا­ری اقتصادی داشــتهایم، تالش من این بوده است که مسیر سیاستگذاری پولی و ارزی را خصوصاً با توجه به تحریمهای گسترده و بیسابقه مستقیماً با فعاالن اقتصادی در میان بگذارم./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.