قانونجدیدپ­اسخگوینیاز­هایروز

Iran Newspaper - - News - محمدرضا سرافرازیان کارشناسحقو­قی

با توجه به تغییر ارزشها و سنتها نیاز به قانون جدیــد بــرای اداره آپارتمانها احساس میشود. از اینرو قوه قضائیه با تدوین قانون جدیدی کــه ۱5 ماده دارد، قانون «اداره و بهرهبرداری از آپارتمان» را جایگزیــن قانــون قدیمــی «تملــک آپارتمانهـ­ـا» کــرد چون قانــون قدیمی دیگــر اصــالح پذیــر نبــود. قــوه قضائیه عنوان قانون را نیز تغییــر داده و به نظر میرسد با توجه به تغییر شرایط زندگی عنــوان جدید برای نظم بخشــی به زندگی آپارتمان نشــینی مناسبتراست. ســاختمانه­ای جدیــد امکانات جدیــدی دارند کــه اداره این امکانــات بــه مقــررات جدیــد نیــاز دارد. یکــی از مهمتریــن مشــکالت جدید در آپارتمانها نگهداری از حیوانات خانگی اســت کــه باب شــده و در مــواردی عــالوه بر حیوانــات اهلی، حتی حیوانات وحشی هم در آپارتمانها نگهداری میشوند. امــا در قانــون فعلی تملک آپارتمان بیشــتر بــه موضوعاتی مانند هزینه و نگهداری ســاختمان پرداخته شده و برای حل مشکالت جدید نمیتوان به این قانون استناد کرد. از مهمترین علتهای نزاع در میان مالکان آپارتمان عالوه بر موارد اشاره شده میتوان به موضوع پارکینگ اشاره کرد. این مشکل عموماً مربوط به آپارتمانها­ی قدیمی است که برای مثال از ۰۲ واحد آپارتمان نصف آنها دارای پارکینگ هستند. یکــی دیگر از علتهــای نزاع مربوط بــه پرداخت هزینههای شــارژ اســت. اســتفاده اختصاصــی از فضــای مشــاع(فضای مشترک)،استفادهغیر­متعارفازوا­حداختصاصیک­هموجب ضرر و زیان مالکان واحدهای دیگر باشد نیز از موارد مورد نزاع درمیانساکن­انآپارتمان­هااست. ازمهمترینب­ندهایقانون­جدیدادارهو­بهرهبرداری­آپارتمان این اســت که مالکان اجازه واگذاری و اســتفاده از پارکینگ به افراد غیر مرتبط (کسانی که ساکن آپارتمان نیستند) را ندارند. همچنین براســاس این قانون نگهداری از حیوانات وحشی و اهلی در آپارتمانها ممنوع است. اما در مورد حیوانات اهلی اگرمجمععمو­میساختمان(تمامیساکنا­ن)رضایتداشته باشند ساکنان میتوانند حیوانات اهلی را در واحد اختصاصی خودنگهداری­کنند. در تغییــر دیگــری، بــرای شــکایت از مالکانی کــه از پرداخت هزینههای عمومی ســاختمان(حق شــارژ)اجتناب می کنند دیگــر مدیــر ســاختمان ملــزم بــه ارائه مــدرک برای ســمت مدیریت ساختمان نیست در حالی که در قانون فعلی مدیر ســاختمان بــرای شــکایت از هر کــدام از ســاکنان باید مدرک سمت را به دادگاه ارائه کند. همچنین بر اســاس قانون جدید سروصدای غیرمتعارف در آپارتمان یا در واحد اختصاصی جرم تلقی میشود. ولی برای این نوع جرم نیاز به شــاکی خصوصی اســت و بهعنوان مثال مدعیالعموم نمیتواند برای ســر و صدای نامتعارف علیه ســاکنان آپارتمــان اعالم جرم کند. البته بر اســاس این قانون مجازات این نوع جرم سنگین نیست و قابل تخفیف است. بر اساس قانون جدید همچنین در ساختمانها صندوقی برای هزینههای پیشبینی نشده(غیر از هزینه شارژ) در نظر گرفته میشود که منابع این صندوق از محل باقیمانده وصول شارژ تأمینمیشود. با توجه به موارد ذکر شــده و تغییرات اساســی دیگر در قانون جدیــد اداره و بهرهبــردا­ری از آپارتمانهـ­ـا، بــه نظر میرســد قانون جدید قانونی جامع اســت که بــرای تدوین آن کارهای کارشناســی کاملــی انجام شــده اســت و این قانون بر اســاس نیازهایروز­زندگیآپارت­ماننشینیتن­ظیمشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.