زمانحذفمعا­فیتمالیاتی­مناطقآزاد

Iran Newspaper - - News -

محمد مســیحی، معــاون مالیات بــر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی با اشــاره به اینکه هیچ جای دنیا، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد، مادامالعمر نیســت، گفت: بعد از گذشــت ۱۱ سال معافیت مناطق آزاد، وقت آن رســیده تا این قانون، در مناطق آزاد هم اجرا شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفتوگو بــا فارس، درباره تمدید معافیت مالیات بر ارزش افــزوده در مناطق آزاد، گفت: در الیحــه اصــالح قانون مالیات بــر ارزش افزوده که اســفند 95 از طــرف دولت تقدیم مجلس شــد، پیشــنهاد معافیت مناطــق آزاد تجــاری و ویژه اقتصــادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گنجانده شده است. وی افزود: سازمان امور مالیاتی از ابتدا، معتقــد به اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده در مناطق آزاد بوده و پیشــنهاد ما تخصیص صددرصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق آزاد جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای تولید و عمران این مناطق است./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.