آیا بازار حبابی است؟

Iran Newspaper - - News -

با وجود رکوردهای تاریخی که بورس در ماههای اخیر به ثبت رســانده اســت، برخی از کارشناســا­ن نگران حبابی شدن این بـــرش بــازار هســتند. به اعتقــاد این کارشناســا­ن بورس بیــش از این ظرفیت رشد را ندارد، اما در مقابل برخی از کارشناسان همچنان به رشد بیشتر شاخص حتی تا ۰54 هزار واحد امید دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.