مجلس پای شفاف سازی وزیر ارتباطات می ایستد

نمایندگان مجلس در گفتوگو با «ایران» بر پیگیری جدی آذری جهرمی در خصوص کالهبرداری از طریق ارزش افزوده تأکید کردند

Iran Newspaper - - News - سوسن صادقی خبرنگار

این روزها خبر کالهبرداری با سرویس ارزش افزوده از مردم همچنان داغ است. کالهبرداری که به گفته وزیر ارتباطــات تنها جیب مــردم را خالی میکند. از ایــنرو آذری جهرمــی در آخریــن اظهارنظــر درخصــوص کالهبــردا­ری از طریــق ارزش افــزوده (َوس) اعــالم کرد: نه تنها پایــان َوس و دزدیهای ارزشافــزو­ده بلکــه 5هــزار میلیارد تومانــی را هم در واگــذاری مخابرات از مــال مردم- که تکلیفش معلوم نیست- پیگیری میکنم. در پی اعالم این اظهارنظرما ضمن بررســی بحــث دزدی از طریق ســرویس ارزش افزودههــا به ســراغ چنــد نماینده مجلــس رفتیــم و نظــر آنــان را دربــاره پیگیــری حقالنــاس از ســوی وزیــر ارتباطات جویا شــدیم. همچنین این ســؤال را با نمایندگان مطرح کردیم کــه آنان درباره احقاق حقوق از دســت رفته مردم چهاقداممؤث­ریمیتوانند­انجامدهند. ■ اعمال قانون

«دربــاره ارزش افــزوده بایــد ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی (رگوالتــور­ی) طبق ضوابط و مقرراتی که دارد بر این شرکتها نظارت و اعمالقانون­کند.»رمضانعلیسب­حانیفرنمای­نده مردم ســبزوار و جغتای با بیان مطلب فوق گفت: وقتی قانونی وجود دارد میتوان آن را اعمال کرد و نمایندگانه­ممیتوانندد­راینزمینهن­ظارتکنند.

ســبحانی فر درباره 5 هزار میلیــارد تومان پول مردم که در دســت شرکت مخابرات است، گفت: این میزان مبلغ مربوط به ودیعه مشــترکان تلفن بوده که در اختیار شرکت مخابرات قرار گرفته است و ایــن ودیعه یا باید بــه مردم بازپس داده شــود یا اینکه بهصورت سهام به مردم واگذار شود.

عضو کمیســیون صنایع و معادن با بیان اینکه موضوع شرکت مخابرات یک بحث حقوقی است نهقانونگذا­ری،گفت:تاکنونمسئو­الندراینزم­ینه به جمع بندی نرسیدهاند و از زمان واگذاری شرکت مخابراتالی­نحلماندهاس­ت.

وی افــزود: از آنجایــی کــه هنــوز تکلیــف ایــن ودیعهها مشــخص نشده اســت یک زمانی اعالم کردنــد پولهای مــردم در نــزد شــرکت مخابرات ودیعه اســت و اگر کســی خط خــود را بازپس دهد بنابراینود­یعهنیزبهمش­ترکبازپردا­ختمیشود ولــی اکنــون خطهــای تلفــن خریــداری میشــود بنابراینتع­بیرآننیزتغ­ییرکردهاست­ازاینروبای­د از منظر حقوقی بررسی شده و به اجماع برسند.

ســعید باســتانی نماینده مردم تربت حیدریه نیز با بیان اینکه وزارت ارتباطات و اپراتورها نیاز به قانونگذاری جدیدی ندارد، گفت: به نظر میرسد باید نظارتها بیشتر شــود تا حق و حقوق مردم و شرکتها هر دو رعایت شود.

باســتانی افزود: البته باید وزیر ارتباطات درباره این دو موضوع نیز گزارشــی از ابعاد کالهبرداری از طریق ارزش افــزوده و 5 هزار میلیاردتوم­ان مردم کــه در نزد شــرکت مخابرات اســت به کمیســیون صنایــع و معادن ارائه دهد تــا نمایندگان هم آنها را بررسی کرده و به مشکالت مردم رسیدگی کنند.

عضوکمیسیون­صنایعومعاد­ندرادامهگف­ت: هنوز وزارت ارتباطات گزارشی در خصوص این دو موضوع به کمیســیون صنایع و معادن ارائه نداده تا بررســی شود. باید با گزارشی به کمیسیون اعالم کننــد کــه تخلفــات چگونــه روی داده و بخصوص ریشــه 5 هــزار میلیــارد تومــان از ســهام مــردم که در شــرکت مخابــرات اســت، کجاســت تا مجلس بهعنوان بازوی نظارتی در این زمینه ورود کند.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز نیز معتقد اســت احقاق حقوق مردم چه از سوی وزرا باشد و چه از سوی نمایندگان، اعتماد عمومی را نســبت به دولت و حاکمیت افزایش میدهد به همین دلیل حرکت وزیــر را در زمینه حق الناس و احقاق حقوق از دست رفته مردم مثبت میدانم و ازایشانحما­یتمیکنم.عضوکمیسیون­فرهنگی مجلــس درباره نحوه همــکاری مجلس نیز گفت: وزیرارتباط­اتمیداندمش­کلکارکجاست­بههمین دلیلایشانب­ایددراینزم­ینهبهنماین­دگانمجلس گــزارش دهــد و بگویــد کــه نماینــدگا­ن در احقــاق حقوق مردم چه کاری میتوانند انجام دهند. ■ شفافسازی با اقدام وزیر

جواد حســینیکیا نماینده مردم ســنقر ضمن قدردانــی از وزیر ارتباطات گفت: ملت همیشــه از دولت شفاف، نماینده شفاف و قوه قضائیه شفاف حمایــت میکنــد و در وزارت ارتباطــات کارهــای خوبــی برای شفافســازی انجام شــده ولــی کافی نیســت و بایــد ادامــه پیــدا کنــد و انتظار مــیرود با

جهرمی این شــفاف سازی، شتاب بیشتری بگیرد. محمدکاظمین­مایندهمردم­مالیردربار­هتخلفات شــرکتهای ارائــه دهنــده ارزش افــزوده و ســهام 5هزار میلیاردی مردم در دست شرکت مخابرات ابرازبیاطا­لعیکردوگفت:وزیرارتباط­اتبیشتردر جریان این موضوعات قرار دارد و از اینکه بجد حق و حقوق مردم را پیگیری میکند، جای تشکر دارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که شما بهعنوان نماینــده مردم چــه کاری میتوانید انجــام دهید، گفــت: اگــر قانونــی نقض شــده باشــد نمایندگان میتوانند بهعنوان ناظــر در این قضیه ورود کرده و

وظیفــه نظارتی خــود را انجام دهند از ســوی دیگر کمیسیون اصل 90 هم میتواند در این زمینه ورود کنــد و اگر بــرای احقاق حق مــردم نیاز به تصویب قانونی باشــد نمایندگان مجلس میتوانند دست به کار شوند. ■ ماجرای کالهبرداری با سرویس ارزش افزوده

امــا ماجــرای کالهبــردا­ری از ســرویس ارزش افــزوده چه زمانی و از کجا آشــکار شــد؟ در پاســخ بایــد گفت این تخلف وقتی اســفند ســال گذشــته «مســابقه برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار، بهدلیلتقلب­درنظرسنجیا­نتخابمحبوب­ترین برنامــه صــدا و ســیما در صدر اخبــار قــرار گرفت، افشا شــد. از آنجایی که اســتفاده از خدمات ارزش افــزوده بایــد اختیــاری و از ســوی کاربــر انتخــاب شــود، اما مشخص شــد که برخی از کاربران توسط برخــی از شــرکتهای ارزش افــزوده بــه عضویت این ســرویسها درآمدهاند و بــا توجه به اینکه این خدمــات معموالً هزینههــای باالیی دارد (ارســال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر میتواند حداقل 00۳ تومــان هزینــه داشــته باشــد) موجــب بــاال رفتن مبلغ قبــض تلفن همراه کاربــران و موجب نارضایتی آنان شد که همین موضوع واکنش وزیر ارتباطات را در پی داشــت. جهرمی بعد از پیگیری این پرونده گفت:« به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رســیدهایم. برای ما شــفاف است که تخلفاتــی انجام شــده. یک باندی در حــوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوســی است و گزارش آن را بــه مردم میدهیم.» بعد از آن وزیر ارتباطات از کالهبــردا­ری میلیاردی شــرکتهای ارزش افزوده خبردادوگفت:«برخیازشرکت­هایارزشافز­وده در پنج ماه اخیر حدود ۲۲ میلیــارد تومان از مردم کالهبــردا­ری کردهاند که خواســتهام وجــوه اخاذی شده را ظرف0۱ روز به مشترکان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود.

آذری جهرمی باز کوتاه نیامد تا اینکه بازگشــت مبالــغ کسرشــده از حســاب دو میلیــون مشــترک همــراه اول را کــه بــدون اطــالع در ســرویسهای ارزش افزوده عضو شــده بودند، اعالم کرد و گفت: عــدهای حقهبــاز و حرامخــوار بــا ســرویس ارزش افــزوده دســت در جیب مــردم کردهانــد. مجموع مبالغ کشف شده تاکنون بالغ بر حدود ۵۳ میلیارد تومان و در مواردی میزان مبالغ بازگشتی به مردم تا پنج میلیون ریال نیز بوده است حتی در این راستا مدیرانشرکت­همبازداشتش­دند.

البتــه با وجــود پیگیــری هــای وزیــر ارتباطات، همچنــان کالهبرداری­هــا ادامه دارد بــه طوری که آذری جهرمــی تهدیــد بــه قطــع ســرویس ارزش افزوده یا همان VAS کرد. وزیر ارتباطات در توئیتر خود نوشــت: شاید وقتش رســیده باشد که بزودی «کل ســرویسهای ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل کنیــم. دوســتان دیگر به یقین رســیدهاند کــه در مورد حقالنــاس هیچ خط قرمــزی ندارم، مخصوصاً اگر از جیب مردم دزدی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.