در برخورد با تخلفات سرویس خدمات ارزش افزوده انگیزه سیاسی نداریم

Iran Newspaper - - News -

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ارائــه ســرویس خدمات ارزشافزوده (َوس) به شیوه کنونی را نوعی کالهبرداری­وسوءاستفاد­هازمشترکان­دانستوازنظ­ارتوعزم جدی این سازمان برای مقابله با آن خبر داد. بهگزارش «ایران»، حســین فالح جوشــقانی در مورد تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «َوس» گفت: در پروانههایی که برای اپراتورها صادر کردیم یک سری خدمات پایه مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریفشده است که بر این بستر یک سری خدمات دیگر تحت عنوان خدمات ارزشافزوده شکلگرفته است که همانطور که از اسم آن مشخص است، یعنی یک ارزش اضافهتری به مشترکان ارائه دهیم که این در پروانه اپراتورها بهعنوان سرویسهای مجاز ذکرشده است؛ اما امروزه این خدمات باعث نارضایتی و سوءاستفاده از مشترکان شده است. وی افــزود: بــرای مثال خدماتی در بســتر پیامک در قالب اطالعرســا­نی، فرهنگی، آموزش و سرگرمی شکل گرفتهاند که امروزه بهجای آنکه ارزش برای مشترک ایجاد کند موجب کالهبرداری و ســوء اســتفاده شده است. بر اســاس برآوردهای ما بیش از 90 درصد بســتر وس، بســتر سوءاستفاده است که در بســیاری موارد بدون اطالع مشــترک سرویسی برای او فعال شــده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم عالوه بر اطالع دادن به مشترک، تأیید دوباره هم از او گرفته شود. معاون وزیر با اشاره به مطالبات بحق مردم درباره این موضوع گفت: نگاه ما برای رفع این مشــکل، راهکار مدیریت کنترلی است. ازجمله کارهایی که در این سالها انجام دادهایم، راهاندازی سامانه *۸00# و برخورد با متخلفان است. در این سامانه مشــترک میتواند تمام ســرویسهای ارزشافزوده فعال خود را مشــاهده و برای غیرفعالســ­ازی آن کــدی را ارســال کند. رئیس رگوالتوری کشــور تأکیــد کرد: مردم حقدارند بدانند در ازای پولی که پرداخت میکنند چه سرویسی دریافت میکنند و باید بتوانند آن را مدیریت کنند. این بحثی اســت که در همه جای جهان مطرح اســت. فالح جوشــقانی با بیــان اینکه افراد بســیاری در ایــن حوزه از قانــون پیروی نمیکنند گفت: در این ســالها ســعی بر آن بوده است که بازار را مدیریت و شفاف کنیم اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای گسترده ICT زمینه برای سوء استفاده با روشهای مختلف مانند دور زدن قوانین فراهم شده است. معــاون وزیــر افــزود: در این قضیه ممکن اســت ذینفعان بــازار ارزشافــزو­ده پای مباحث سیاســی را هم وســط بکشــند که من دراینباره نمیتوانم نظــر بدهم اما همانطــور کــه وزیــر ارتباطــات در توئیتر خــود منتشــر کردند موضــوع حقالناس مســألهای اســت که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. من انگیزه کسانی که موضوع را سیاســی میکنند، نمیدانم. ممکن اســت این نظرات به خاطر بحثهای مالی باشــد؛ اما یقیناً ما بهعنوان رگوالتوری پیگیر حقوق مردم هســتیم و در این مســأله هیچ انگیزه سیاسی نداریم. رئیس رگوالتوری درباره گردش مالی بازار ارزشافزوده گفــت: ما تخمین میزنیم که بازار «وس» گردش مالی حــدود دو هزار تا دو هزار و 00۵ میلیارد تومانی دارد. ممکن است بخشی از این بازار، بازار درستی باشد و منجر به شغل یا تولید محتوای مناسب شده باشد اما عمدتاً این بازار، بازاری غیر شفاف و نیازمند مدیریت است. وی درباره اینکه گفته میشود پشت این بازار مافیایی قرار دارد که بهراحتی حاضر نیست از خالی کردن جیب مردم عقبنشینی کند گفت: من نمیدانم چه تعبیری برای این جریان باید به کاربرد اما فرآیند درهمتنیدها­ی بین شرکتهای ارائه دهنده «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آنها این پولها را از کجا دریافت و در کجا خرج میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.