َوس )VAS( چیست؟

Iran Newspaper - - News -

خدمــات ارزش افــزوده ‪)Value Added Services(‬ که به اختصار VAS نامیده میشوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است. در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ابزارهایی مانند پیامک، تماس و دیتای مصرفی بهعنوان ابزار ارائه خدمات استفاده میشود. خدمات ارزش افزوده میتواند توســط خود اپراتورها یا توســط شــرکای ثالثی کــه بهعنوان تأمینکننده محتــوا Content( )Provider شناخته میشوند، انجام شود. مهمترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شــامل مســابقات و رأیگیری، خدمات تماس از دســت رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخــت موبایلی، تلویزیون آنالین و ،OTT پخش یا دانلود موســیقی، زنــگ انتظار تماس، بازی آنالین، خدمات ورزشی و اطالعرسانی، خدمات استیکر و این قبیل سرویسها میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.