پیشگیری از جرم نیازمند حمایت دستگاه های حاکمیتی و مردم

Iran Newspaper - - News -

گروه حــوادث / جانشــین فرمانده نیــروی انتظامــی، وجود کارآگاهان زبده را همانند قلب برای حیات نیروی انتظامی ضروری دانست. ســردار ایوب ســلیمانی در گردهمایی بزرگ کارآگاهان سراسر کشور گفت: برای داشتن پلیس آگاهی موفق و پاسخگو به نیازهای اجتماعی، ضروریترین اقدام توجه به کم و کیف تربیت کارآگاهان است. اگر کارآگاه وزین تربیت کنیم مابقی ابزارها تأمین میشــود اما اگر اول ابزار را تأمین کرده و کارآگاه نباشد مثل بدنی بدون قلب است که اگر نباشد حیاتش در معرض خطر قرار میگیرد. وی در ادامه افزود: جرم معلول شــرایطی اســت که در جامعه ایجاد می شــود، بنابرایــن نیــروی انتظامی مســئول تولید جرم نیســت دســتگاهها­ی حاکمیتی، مردمی، سیاسی و اجتماعی باید شرایطی فراهم کنند تا از وقوع جرم پیشگیری شود. تا سال ۶9 وقوع سرقت سیر کاهشی داشت چون عوامل محیطی ثابت بود و کار پلیس نمود داشت در حالی که حاال با افزایش جمعیت، اعمال مجرمانه هم توسعه یافته و جرایم عالوه بر پیچیدگی حرفهایتر هم شده و سیر کاهشی متوقف شده است. ■ ۰۷ درصد سرقتها به پراید اختصاص دارد در ادامــه این مراســم رئیس پلیــس آگاهی نیروی انتظامی هم عنــوان کرد: 70 درصــد ســرقتها به پرایــد اختصــاص دارد که تقریبــا‪90 ً‬ درصــد آن مربوط به پرایدهای سال ۶8 به پایین است. سردار محسن حسن خانی افزود: با افزایش جرائم و مؤلفههای تأثیرگذار جرم، با مقدوراتی که پلیس داشــته و دارد ناگزیر شدهایم روشهای جدیدی را اتخاذ کنیم تا پاسخگوی مردم باشیم. در زمینه سرقت که اولویت ما است باید اولویت تمــام پلیسهــای تخصصــی دیده شــود تا در کشــف جرایــم به تحول برســیم و جرایــم کاهــش یابــد. در پایان این مراســم هم از ســرهنگ ســامان قلیزاده، سرهنگ شمساهلل مردانی، سرهنگ محمدرضا اکبری، ، سرهنگ علی ولیپور گودرزی و سرهنگ محمدرضا امیری بهعنوان ۵ کارآگاه برتر کشور تقدیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.