سرقتهایآشپ­زمعروف برایپرداخت­مهریه

Iran Newspaper - - News -

گــروه حــوادث/ آشــپز حرفــهای رســتورانه­ای پایتخت بــرای پرداخت مهریــه 514 ســکهای همســرش تصمیم گرفت از خانههای مردم سکه طال بدزدد. بــه گزارش خبرنــگار جنایــی «ایران»، از چنــدی قبــل پلیس با شــکایتهای سریالی سرقت پول و طال از خانههای شــرق تهران روبــهرو شــد. درحالی که تحقیقــات بــرای شناســایی عامــالن ســرقتها ادامــه داشــت، مــردی هراســان بــا پلیــس تمــاس گرفــت و گفت: من امشب به همراه خانوادهام به میهمانی رفته بودم. اما کاری برایم پیــش آمــد و مجبــور شــدم کــه زودتر بــه خانه برگــردم. زمانی که خواســتم در را بــاز کنــم متوجه ســر و صداهایی از داخــل خانــه شــدم. مطمئنــم کــه شخصی داخل خانه است. بــه دنبــال اعــالم ایــن خبــر مأمــوران پلیــس بالفاصلــه راهی محل شــده و دو مــرد جوان را در محل و همدســت آنهــا را کــه در حال زاغزنــی بود داخل خودرویــی در مقابــل خانــه دســتگیر کردنــد. در بازجوییهــ­ا متهمــان بهســرقتها­ی ســریالی از خانههــا اعتــراف کردنــد. بــه دســتور بازپــرس ایرد موســی از شــعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت، متهمان با قرار بازداشت موقــت در اختیــار کارآگاهــا­ن اداره آگاهی قرار گرفتند. ■ گفتوگو با آشپز سارق شــایان، مرد جوانی است که مشکالت خانوادگــی او را وادار کــرد تــا نقشــه ســرقت از خانههــای شــرق تهــران را طراحــی کند. او درباره انگیزه و شــگرد ســرقتهایش گفت: زنگ خانههایی را که چراغشان خاموش بود میزدیم و اگــر کســی در را بــاز نمیکــرد متوجه میشــدیم که کســی خانه نیســت و از طریق بالکن وارد خانهها میشدیم. سابقه داری؟ دوبــار تــا بهحــال بهخاطــر ســرقت از خانهها بازداشت شدهام. آخرین بار 6 مــاه حبس بودم اما دو ســاعت بعد از اینکه آزاد شــدم سرقت هایم را شروع کردم. چرا به این سرعت؟ تقصیر همسرم است، او باعث شد که من این کار را انجام دهم. یعنی همسرت گفت دزدی کنی؟ نه. من آشپز هستم و در رستورانهای معــروف کار میکنــم. زمانــی کــه بــه خواســتگار­ی همســرم رفتم به خاطر عالقــه به او 514 ســکه مهــرش کردم. امــا زندگیمــان خیلی زود به مشــکل برخورد و از هم جدا شــدیم. همســرم نیــز تمــام 514 ســکه مهریــهاش را به اجــرا گذاشــت. از آنجایــی کــه توانایی مالــی پرداخــت مهریــه را نداشــتم مجبور به سرقت شدم. با همدستانت چطور آشنا شدی؟ آنها هم زندانی بودند و خالفکار. اموال را چطور تقسیم میکردید؟ شــرط اول من بــرای ســرقت این بود که ســکههای طال را من بردارم و بقیه وســایل ســرقتی را آنهــا. چــون دیگــر مجبــور نبــودم ســکه بخــرم و بابــت مهریه به همسرم بدهم. از طرفی اگر میخواستیم سکهها را بفروشیم ضرر میکردیــم امــا اینطوری بــه نفعمان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.