استیو بنن: هیالری برای 2020 خیز برداشته است

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهان / پنج ماه قبل هنگامی که جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق امریکا برای انتخابات ریاســت جمهــوری ۰۲۰۲ اعــام کاندیداتور­ی کرد، جبهــه دموکراتها جــان تــازهای گرفــت و امیدهــا بــرای پیــروزی بــاال رفــت امــا حــاال اســتیو بنن، اســتراتژی­ک ارشد ســابق ترامپ پیشبینــی کرده، دموکراتهــ­ا باز هم به هیاری کلینتون متوسل شوند.

بهگــزارش خبرگزاری اســپوتنیک، روز دوشــنبه اســتیو بنن، استراتژیست ارشد ســابق ترامپ در مصاحبهای که بــا «فاکــس بیزینــس» داشــت درباره انتخابــات ۰۲۰۲ امریــکا اظهارنظــر­ی کــرد کــه بســیار مــورد توجه رســانهها قــرار گرفــت. او گفــت، ایــن روزهــا دموکراتهــ­ا ایــن نگرانــی را دارنــد که کاندیداهای­شــان در انتخابــات ۰۲۰۲ ضعیف هســتند و از ایــنرو به هیاری کلینتون متوســل خواهند شد. پیش از بنن، تحلیلگران دیگری هم از ضعیف بــودن جبهــه دموکرات ســخن گفته و پیشبینــی کرده بودنــد، هیاری برای بار ســوم به میــدان رقابــت انتخاباتی برای کرســی ریاســت جمهوری بیاید. جــو بایــدن که تــا چند مــاه پیــش از او بهعنــوان شــانس اول دموکراتها یاد میشد، در سه مناظره درون حزبی که برگزار شده، ضعیف ظاهر شده و هیچ طــرح و برنامهای که برای امریکاییها کشــش ایجاد کند، ارائه نکرده اســت. نــام او برخــاف ترامــپ، رقیبــش، بســیار کم در رســانهها برده میشــود. در عوض، هیاری اخیــراً توری را آغاز کــرده و در این تور با ســخنرانیه­ایش از ترامپ بشدت انتقاد میکند. برخی تحلیلگــرا­ن از جملــه بنــن، ایــن تــور را آغــاز غیررســمی رقابــت انتخاباتی خانم کلینتون قلمداد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.