«بوریس» روی موج خشم ایرلندی

Iran Newspaper - - News - بوریس جانسون که سرانجام راضی شده به موهایش شانه بزند، 19 دالر به آرایشگر داد

بنفشــه غالمــی/ بوریــس جانســون، نخســتوزیر انگلیــس کــه برکنــاری احتمالــیا­ش از ســوی ملکــه بریتانیا موقعیت شغلی او را تهدید میکند، و همچنان دست از تهدیدهایش علیه پارلمــان بــرای بــه تعلیــق درآوردن دوباره ایــن نهاد قانوگذار برنداشــته، دیــروز پس از افشــای برخی جزئیات طرح خود بــرای برگزیت، ایرلندیها را هم رویاروی خویش دید.

دردســرهای دیــروز بوریــس جانسون از مصاحبه صبحگاهی او با «رادیو »4 شــبکه خبری «بیبیسی» شروع شــد. او در این مصاحبه گفت، طــرح جدیدی بــرای برگزیــت آماده کرده که اساس آن بر مسأله مرزهای ایرلنــد اســتوار اســت و بــزودی آن را تسلیم مقامات اتحادیه اروپا خواهد کــرد. او بــدون اینکه بــه جزئیات این طــرح اشــاره کنــد، گفت: «ایــن طرح میخواهــد انگلیــس را از دســت مســائل مرزی خود بــا ایرلند خاص کنــد و رابطهای جدید و هیجان انگیز بیــن بریتانیــا و ایرلنــد و ســایر نقــاط جهان ایجاد کند.»

آنچــه او آن را خاصــی از مســائل مــرزی خوانــده، درواقــع یکــی از کلیدیترینم­سائلمربوطب­هبرگزیت اســت. ســالها اســت، بیــن انگلیس و جمهــوری ایرلنــد، مســائل مــرزی مرســوم نظیر ایســتگاهه­ای بازرســی مــرزی وجــود نــدارد. بریتانیایی­هــا تا پیش از طرح برگزیت، هرگز عاقهای بــه ترســیم خطــوط مــرزی فیزیکی و حصاربنــدی بیــن ایرلنــد شــمالی و جنوبی نداشــتند و معتقــد بودند، در صــورت بنــا شــدن دیوارهای مــرزی، خشــونتهای دهههای قبــل بین دو ایرلند دیگر بار از ســر گرفته میشــود. اما پس از اینکه برگزیت و خروج کامل بریتانیــا از اتحادیــه اروپا مطرح شــد، چالشها بر سر چگونگی مرز کشی با ایرلند آغاز شد. در حال حاضر طرحی در حــال اجرا اســت کــه بر مبنــای آن بدون حصارکشــی، کاالهــا و خدمات بیــن دو مــرز رد و بــدل میشــود. امــا بوریــس جانســون مخالف این شــیوه است و میخواهد آن را لغو کند.

از همیــن رو دیــروز اظهــار نظــر بوریــس جانســون دربــاره مرزهــای ایرلند، خیلــی زود با واکنش توئیتری «ســیمون کوِونی»، وزیــر امورخارجه جمهــوری ایرلنــد مواجــه شــد کــه نوشــت: «ایرلندیهــ­ا مســتحق سرنوشــت و راه حل بهتری هستند.» پیشــتر نیز ســران اتحادیــه اروپا گفته بودنــد کــه بوریــس جانســون هیــچ طرحــی که به نظر آنها برای بررســی قابل قبول باشد، ارائه نکرده است.

بوریــس جانســون درحالــی خود را وارد چالشــی جدیــد بــا ایرلندیها کردهاســت که خود روی لبه تیغ قرار دارد. گزارشهــا از کاخ باکینگهــا­م حاکی است، ملکه انگلیس عصبانی از اقــدام بوریــس جانســون کــه او را اغفــال کرد تا حکــم وی برای تعلیق پارلمــان را تأییــد کنــد، توصیههایی دریافــت کرده اســت تا نخســتوزیر را برکنــار کنــد. گفتــه میشــود ملکه انگلیس در حال بررســی این توصیه اســت. اگــر او در نهایــت تصمیــم بگیــرد، بوریــس جانســون را برکنــار کنــد، اولیــن بــاری خواهــد بــود کــه در 67 ســال ملکــه بــودن خــود، از حــق قانونــیاش در برکنــاری یــک نخستوزیر استفاده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.