رشد سالمندی 3 برابر رشد جمعیت است

وزیرتعاون در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان:

Iran Newspaper - - News - پرستو رفیعی خبرنگار

روز گذشته مراسم روز جهانی سالمندان با شعار «فرصتهای برابــر بــرای همــه ســنین» در مرکــز همایشهــای بــرج میــاد برگزار شــد. در این مراسم با حضور وزیر بهداشــت، وزیر رفاه، نمایندگان ســازمان بهزیســتی، نمایندگان مجلس و جمعی از سالمندان تهرانی، از سند ملی سامت سالمندی رونمایی شد. همچنین در این مراســم عدهای از ســالمندان از مشکاتشــان گفتند و از گروهی از ســالمندان نخبه کشــور تقدیر شد. در ادامه این مراســم ســعید نمکی وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیروز حناچی شــهردار تهــران و وحید قبادی دانــا معاون وزیر و رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور از اقدامــات و برنامههای در دست اجرا در این حوزه سخن گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.