ضرورت ایجاد خانههای محلهای ویژه سالمندان

Iran Newspaper - - News -

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشکیباتأک­یدبرلزومای­جادنشاط اجتماعــی در ســالمندان و ایجــاد خانههــای محلهای ویــژه این گروه از جامعــه گفــت: از زمانــی کــه در ســازمان برنامــه و بودجه فعالیت میکــردم، در نظر داشــتم به جای آسایشگاهها­ی ســالمندان در هر محله خانههای محلهای برای ســالمندان ایجاد کنیم تا آنها در طول روز در کنار همساالن خود باشندوشبنی­زدرکنارخان­وادهزندگیک­نند.البتهاینام­رباکمک شهرداریهاو­سازمانهایذ­یربطمیسراس­ت.دکترسعیدنم­کی در ادامه به افزایش جمعیت زنان ســالخورده نســبت به مردان اشــاره کرد و افزود: جمعیت کشور ما در حالی به سوی پیر شدن پیــش میرود که همزمان با کاهش زاد و ولد روبهرو هســتیم. در اینمیانزنا­ننسبتبهسال­متخوداهمیت­بیشتریقائل­ند،اما کمتر مردی برای بررســی وضعیت سالمت خود چکاپ ماهانه انجاممیدهد.

وزیر بهداشــت ادامه داد: باید به فکر اصالح زیرساختهای اساسی بود. سالمند افسرده به دنبال مصرف دارو نیست، دچار پوکی استخوان شده و به سایر مسائل نیز اهمیت نمیدهد. پس اولین گام ما برای ســالمندان باید ایجاد نشــاط اجتماعی باشــد تا همزمــان با افزایش طول عمر، کیفیت زندگی این افراد ارتقاء پیدا کند. نمکی با اشــاره به اینکه باید به سنتهای گذشته خود بازگردیم، گفت: باید به دنبال ایجاد انس و الفت میان دو نسل کودک و سالمند باشیم. این فاصلهای که ایجاد شده باید ُپر شود. وجود سالمند در هر خانه وجود نور است.

وزیــر بهداشــت اظهار کــرد: تفــاوت جمعیت ســالمندان ایران با سایر کشورها در نوع رفتار سالمندی میان این گروه از جامعه اســت. ما با افرادی روبهرو هســتیم که جوانی نکرده، پیر میشــوند و همین امر باعث ایجاد احســاس افســردگی و ســربار بودن در آنها خواهد بود. ســالمند افسرده به سالمتی خــود اهمیــت نمیدهد. پس اولیــن گام ما برای ســالمندان بایــد ایجــاد نشــاط اجتماعی باشــد تــا همزمــان بــا افزایش طــول عمــر، کیفیت زندگــی این افــراد ارتقا پیدا کنــد. نمکی ادامه داد: ادغام خدمات ســالمت ســالمندان در نظام ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی از نیمه دوم سالجاری تسهیل شــده اســت. نمکــی در خصــوص تفــاوت این ســند با ســایر خدمــات مشــابه پیش از این، گفت: قرار اســت تــا به موجب ایــن ســند خدمــات توانبخشــی و بازدرمانــ­ی و نیــز دریافــت عینک و سمعک ...و در قالب پوشش بیمهای قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.