فرانس فوتبال (فرانسه)

Iran Newspaper - - News -

پــرواز بلنــد کیلــور نــاواس بــرای حفــظ دروازه پــاری ســنژرمن، تیمــی کــه در تابســتان امســال به عضویــت آن درآمد و مصاحبهای بــا وی پیرامــون افــکار و اهدافش، بــه گــزارش و عکــس اصلــی ایــن هفتهنامــه معتبــر تبدیــل شــده اســت. «فرانس فوتبــال» مطلبی دربــاره ژوائو فلیکس پرتغالی هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.