نگاه رو به جلو شاگردان کوالکوویچ در جام جهانی والیبال

Iran Newspaper - - News -

تیــم ملــی والیبــال ایــران در نخســتین مســابقه خــود در جامجهانــی 2019 ژاپــن، دیــروز به مصاف روســیه رفت و 1-3 مغلوب روســیه شد. در این مسابقه، میالد عبادیپور امتیازآورت­ریــن 18( امتیاز) بازیکن ایران بود. ســعید معــروف و یارانش 47 امتیاز از اسپک، 5 امتیاز از دفاع روی تور، 5 امتیاز از سرویس مستقیم و 30 امتیاز از اشــتباهات روســیه کســب کردند. تیم ملی والیبال ایران در دومین مســابقه امــروز (چهارشــنبه) از ســاعت 5:30 بــه مصاف مصر رفــت. ایگور کوالکوویــ­چ، ســرمربی تیــم ملی پس از شکســت مقابل روســیه گفت: «باید نگاهمان رو به جلو باشــد و تمرکزمان را روی بازیهای بعدی بگذاریم. باید شکست مقابل روسیه را فراموش کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.