شیعی خواستار جلسه اضطراری برای تیم ملی امید

Iran Newspaper - - News -

محمود شیعی، عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال دیروز با ارسال نامهای به مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توســعه این فدراســیون، خواســتار رسیدگی فوری به مشکالت و اختالفات داخلی در تیم ملی «امید» و برگزاری جلسهای اضطراری در این ارتباط شد. شیعی در این نامه متذکر شده که تیم ملی امید براثرمسائل حاشیهای اخیرخود بسیار آسیبپذیر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.